ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา
 
พล.ต. พระสุริยะสัตย์ พล.ต. หลวงชาญชิดชิงชัย พล.ท. เจียม ญาโณทัย พล.ต หลวงเจริญภัณฑารักษ์
11 มิ.ย. 2481 - 24 มี.ค. 2484 25 มี.ค. 2484 - 16 มี.ค. 2490 17 มี.ค. 2490 - 24 พ.ย. 2498 25 พ.ย. 2498 - 4 พ.ค. 2499
       
พล.ต. สวาสดิ์ เกษสกุล พล.ต. สุวรรณ เกษมมงคล พล.ต. อมร กุสินทร์เกิด พล.ต. กระจ่าง เอมโอชะ
4 พ.ค. 2499 - 30 ธ.ค. 2503 31 ธ.ค. 2503 - 30 ก.ย. 2507 1 ต.ค. 2507 - 30 ก.ย. 2511 1 ต.ค. 2511 - 30 ก.ย. 2517
       
พล.ต. ผาด ตระกูลดิษฐ์ พล.ต. โชติ มั่นคง พล.ต. ทรง วิบูลย์จันทร์ พล.ต. ประภัสร์ วรพิสิษฐ์
1 ต.ค. 2517 - 30 ก.ย. 2523  1 ต.ค. 2523 - 30 ก.ย. 2524 1 ต.ค. 2524 - 30 ก.ย. 2526 1 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2531
       
พล.ต. เสรี สุทธิกุล พล.ต. ปรีชา ปุษปาคม พล.ต. เพ็ญศักดิ์ สืบสมาน พล.ต. วีระ สรรประดิษฐ์
1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2533 1 ต.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2534 1 ต.ค. 2534 - 30 ก.ย. 2536 1 ต.ค. 2536 - 30 ก.ย. 2542
       
พล.ต. อัญเทอญ ทศานนท์ พล.ต. วรัตน์ หอมเนียม พล.ต. บรรเทิง พูนขำ พล.ต. ชาญณรงค์ รสจันทน์
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2545 1 ต.ค. 2545 - 31 มี.ค. 2547 1 เม.ย. 2547 - 31 มี.ค. 2548
       
พล.ต. ฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.ต. อดุลยเดช อินทะพงษ์ พล.ต. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ พล.ต. ชูชาติ สุกใส
1 เม.ย. 2548 - 30 ก.ย. 2552 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2556 1 ต.ค. 2556 - 1 ต.ค. 2558 2 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2561
       
 
กรมการเงินทหารบก ภายในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0-2297-7024
โทร ทบ. : 97024
จัดทำโดย แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กวก.กง.ทบ.