จก.กง.ทบ. มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราช กง.ทบ. ประจำปี 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทบ. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมงานวันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบปีที่ 81 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 63 ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 63
จก.กง.ทบ. และภริยา เป็นผู้แทนในการมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับบิดาและมารดาของกำลังพล ทบ. ที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีความจำเป็นในการใช้รถเข็นวีลแชร์ในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 ณ ห้องอเนกประสงค์ กง.ทบ. ชั้น 2 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63
จก.กง.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงินหน่วยในเขตพื้นที่ ทภ.2 (มทบ.24) เมื่อวันที่ 5–6 มี.ค. 63
กง.ทบ. จัดการตรวจสุขภาพกำลังพลในสังกัด ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 62
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีทุพพลภาพของกำลังพลในสังกัด เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63
กง.ทบ. จัดงานเลี้ยงพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ณ ห้องจัดเลี้ยง สโมสร ทบ. (วิภาวดี) เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 63
จก.กง.ทบ. และข้าราชการ กง.ทบ. ร่วมพิธีแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ณ บก.ทบ. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 63
ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข รปจ. ว่าด้วย การจัดอากาศยานสนับสนุนผู้บังคับบัญชาและบุคคลสำคัญ  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำฝากเงินที่ได้รับจากการริบหลักประกันสัญญา  
สรุปผลการคัดเลือกหน่วยโครงการบัญชีใสสะอาด ปี63
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา 
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 
อัตราเงินเพิ่มสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 
การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีการสัมมนาอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
แบบฟอร์ม การจัดสรรโควตาจัดหาและบรรจุนายทหารประทวน เหล่า กง. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 
แจ้งขยายระยะเวลาตามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 
บัญชีนวัตกรรมไทย 
รายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 2 เพิ่มเติม (โดยใช้ทุนส่วนตัว)
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรมทางหลวงชนบท 
ระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2563 
ผลการคัดเลือกหน่วยโครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 
 คู่มือผู้บังคับหน่วยการบริหารจัดการเงินราชการ ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) พ.ค. 63 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย 
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า กง. ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสื รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
การรับเช็คของผู้ประกอบการ 
ขออนุมัติหลักการการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว 
การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและอัตราเงินเดือนของนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
การขอทำความตกลง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัด กห. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบขั้นที่ 1 เรื่อง การสอบคัดเลือกกำลังพลเหล่า กง. เพื่อไปศึกษาต่างประเทศในหลักสูตรทางทหาร ตามโครงการ IMET ณ สหรัฐอเมริกา 
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
การปรับปรุงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อ่านต่อ...

ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 
        ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอยกเลิกประกาสรับสมัคร ฯ และระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (รอบสุดท้าย)
ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า กง. ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ขออนุมัติดำเนินการสอบคัดเลือกกำลังพลเหล่า กง. เพื่อไปศึกษาต่างประเทศในหลักสูตรทางทหารตามโครงการ IMET ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 
สำรวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า กง. ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 
รายชื่อกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า กง. ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรายชื่อนายทหารสัญญาบัตร เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า กง. รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ 2563 
รายชื่อกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. ที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า กง.รุ่นที่ 70
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า กง. รุ่นที่ 62 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายชื่อกำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารการเงิน รุ่นที่ 36
การศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารการเงิน รุ่นที่ 36

หน่วยงานราชการ :