1. หน้าที่

    1.1 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในเรื่องการกำลังพล
    1.2 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับธุรการกำลังพลทั้งปวงของหน่วย รวมทั้งของเหล่าทหารการเงิน
    1.3 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ในการจัดเตรียมกำลังพลเหล่าทหารการเงิน เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ
    1.4 เก็บรักษาแบบธรรมเนียม ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ
    1.5 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
    2.1 แผนกจัดการ มีหน้าที่
           2.1.1 วางแผน ดำเนินการ เกี่ยวกับการบรรจุ เลื่อน ลด ปลดย้าย โอน ลาออก ของกำลังพลเหล่าทหารการเงิน และกรมการเงินทหารบก
           2.1.2 การจัดทำทำเนียบกำลังพลเหล่าทหารการเงิน
           2.1.3 เก็บรักษา แบบธรรมเนียม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ของทางราชการ
           2.1.4 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.2 แผนกเตรียมพลและปกครอง มีหน้าที่
           2.2.1 เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานในการจัดเตรียมกำลังพลเหล่าทหารการเงินให้กับหน่วยต่างๆ
           2.2.2 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ในการจัดเตรียมกำลังพลเหล่าทหารการเงินเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรที่กรมการเงินทหารบกรับผิดชอบ
           2.2.3 ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทัณฑ์ การบำรุงขวัญ การบริการกำลังพล และการขอบำเหน็จความชอบในกรมการเงินทหารบก
           2.2.4 ประสานงานและให้คำปรึกษาในเรื่องการกระทำผิดวินัย การทุจริตของกำลังพลเหล่าทหารการเงิน
           2.2.5 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก |
หัวหน้ากอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7638 | โทร.ทบ. : 97638 |
บก.กอง/FAX | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7624 | โทร.ทบ. : 97624, 97638 |
แผนกจัดการ | โทร.ทบ. : 87055 |
แผนกเตรียมพลและปกครอง | โทร.ทบ. : 87054, 87055 |