222

หน้าที่

    1. ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก
    2. ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก
    3. เป็นศูนย์ประสานงานกลางของกองทัพบกกับส่วนราชการอื่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงินและการบัญชีของกองทัพบกในระบบอิเล็กทรอนิกส์
    4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

| กองควบคุมระบบปฏิบัติการ ด้านการเงินและการบัญชี กรมการเงินทหารบก | (GFMIS)
หัวหน้ากอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7652 | โทร.ทบ. : 97652 |
บก.กอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7652 | โทร.ทบ. : 97652 |