222

1. หน้าที่

    1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา และหลักฐานการเงินต่างๆ ของกองทัพบกให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
    1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับ การฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน การหักภาษี และหนี้สินต่างๆ ของทางราชการ
    1.3 บันทึกรายงานสถิติลงนามตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
    2.1 แผนกรับ-จ่าย มีหน้าที่
           2.1.1 รับเงิน เก็บรักษาเงินและหลักฐานแทนเงิน
           2.1.2 จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน หรือ จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินที่ได้รับอนุมัติ
           2.1.3 ฝากเงิน ถอนเงิน นำส่งเงินและโอนเงิน ตลอดจนดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของ กรมการเงินทหารบก และหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก
           2.1.4 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ของ ส่วนราชการโดยตรง
           2.1.5 รวบรวมหลักฐานการรับ – จ่ายเงินส่งให้กองบัญชี กรมการเงินทหารบก และหน่วยรับการสนับสนุนการเบิกจ่าย
           2.1.6 รายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินประจำวัน
           2.1.7 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.2 แผนกเตรียมจ่าย มีหน้าที่
           2.2.1 ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการรับจ่ายเงินงบประมาณ เงินงบกลาง เงินนอกงบประมาณ ในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ ใบยืมเงินงบประมาณ
           2.2.2 บันทึกรายการในทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่าย (บช.14) เงินงบประมาณ เงินงบกลาง เงินนอกงบประมาณ ในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และทะเบียนคุมใบยืมเงินงบประมาณ
           2.2.3 บันทึกรายการจ่ายเงินตามฎีกาในใบสรุปการจ่ายเงินประจำวัน
           2.2.4 จัดทำบัญชีรายละเอียดการรับจ่ายเงินตามฎีกา (แบบ ทบ.581-070)
           2.2.5 จัดทำรายละเอียดประกอบการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยเบิกในส่วนกลาง
           2.2.6 ขออนุมัติจ่ายเงินตามฎีกาพร้อมส่งหลักฐานผ่านการดำเนินกรรมวิธีแล้ว ให้แผนกรับ-จ่าย
           2.2.7 จัดทำแบบ ขจ. ตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.2.8 จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับเจ้าหนี้ตามฎีกาชำระเงินตรง
           2.2.9 ควบคุม รวบรวมหลักฐานการรับจ่าย พร้อมรายละเอียดประกอบบัญชีส่งให้กองบัญชี
           2.2.10 จัดทำทะเบียนคุม และตรวจสอบ หนังสือแสดงตัวขอรับเงินและใบมอบอำนาจรับเงิน
           2.2.11 จัดทำทะเบียนคุมและตรวจสอบแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และการส่งข้อมูลหลักผู้ขายให้กรมบัญชีกลาง
           2.2.12 บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการนำเงินส่งคลัง ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงิน และการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.2.13 จัดทำทะเบียนคุม และตรวจสอบเอกสารรายงานการจ่ายเงิน ตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.2.14 ควบคุม ตรวจสอบเอกสารรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (503) และรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (506) ตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชี ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.2.15 บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.3 แผนกตรวจสอบภาษีและหนี้สิน มีหน้าที่
           2.3.1 กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม การโอนเงินหนี้สินของผู้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ให้หน่วยต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
           2.3.2 กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการรับจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มอื่นๆ ในลักษณะเงินเดือน
           2.3.3 บันทึกรายงานในสรุปการจ่ายเงินประจำวัน
           2.3.4 จัดทำบัญชีรายละเอียดการรับจ่ายเงินตามฎีกา
           2.3.5 ควบคุมรวบรวมหลักฐานการรับจ่าย พร้อมรายละเอียดประกอบบัญชี ส่งให้กองบัญชี
           2.3.6 ส่งหลักฐานผ่านการดำเนินกรรมวิธีแล้วให้แผนกรับ-จ่าย
           2.3.7 บันทึกและตรวจสอบข้อมูลการนำเงินส่งคลัง ประเภทเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน พร้อมจัดทำทะเบียนคุมตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงิน และการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.3.8 จัดทำแบบ ขจ. ตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.3.9 จัดทำทะเบียนคุม และตรวจสอบเอกสารรายงานการจ่ายเงิน ตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงิน และการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.3.10 ควบคุม ตรวจสอบเอกสารรายงานแสดงรายละเอียดสถานภาพการเบิกจ่ายเงินตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.3.11 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

| กองธนารักษ์ กรมการเงินทหารบก |
ผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7661 | โทร.ทบ. : 97661 |
รองผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7662 | โทร.ทบ. : 97662 |
บก.กอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7660 | โทร.ทบ. : 97660 |
แผนกรับ-จ่าย | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-8298 | โทร.ทบ. : 98298 |
แผนกเตรียมจ่าย | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7664 | โทร.ทบ. : 97664 |
แผนกตรวจสอบภาษีและหนี้สิน | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7665 | โทร.ทบ. : 97665 |