1. หน้าที่

    1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ และบริการทั้งปวงของกรมการเงินทหารบก
    1.2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
    2.1 แผนกธุรการ มีหน้าที่
           2.1.1 ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชา ในเรื่องงานสารบรรณ การธุรการ รวมทั้งงานสวัสดิการทั้งปวงของหน่วย
           2.1.2 เก็บรักษา และแจกจ่ายข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมต่างๆ ของทางราชการ
           2.1.3 ดำเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานทางธุรการภายในหน่วย
           2.1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับสมุดประวัติรับราชการ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
           2.1.5 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.2 แผนกบริการ มีหน้าที่
           2.2.1 ดำเนินการทั้งปวงในด้านบริการ และสวัสดิการ
           2.2.2 เสนอความต้องการ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย ควบคุมจำหน่าย และซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์
           2.2.3 กำกับดูแลพลขับ และยานพาหนะของหน่วย
           2.2.4 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

| กองธุรการ กรมการเงินทหารบก |
หัวหน้ากอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7611 | โทร.ทบ. : 97611 |
แผนกธุรการ/บก.กอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7610 | โทร.ทบ. : 97610 |
แผนกบริการ | เบอร์ติดต่อ : โทร.ทบ. 98051 |
ฝ่ายการเงิน | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7614 | โทร.ทบ. : 97614 |
ฝ่ายพลาธิการ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7613 | โทร.ทบ. : 97613 |
ฝ่ายสวัสดิการ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7615 | โทร.ทบ. : 97615 |
รับ – ส่ง กง.ทบ. | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7024 | โทร.ทบ. : 97024 |