1. หน้าที่         

    1.1 จัดทำบัญชีเงินต่าง ๆ ของกองทัพบก
    1.2  เก็บรักษาบัญชีเงิน หลักฐานประกอบบัญชีเงินและรายงานทางการเงิน
    1.3  จัดทำรายงานงบเดือน  เงินเบิกจากกระทรวงการคลัง  ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
    1.4  จัดทำงบทดลองและรายงานทางการเงิน  ตลอดจนงบดุลรวมของกองทัพบก
    1.5  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองทัพบก
    1.6  ประมวลผล และจัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทัพบก
    1.7  ควบคุมการยืมเงินราชการ  และเร่งรัดการชำระคืนเงินยืม
    1.8  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
    2.1 แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ   มีหน้าที่
           2.1.1 บันทึก และจัดทำบัญชีเงินในงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกับความเป็นจริง สามารถแสดงให้ทราบถึงสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันได้ตลอดเวลา
           2.1.2  เก็บรักษาหลักฐานการเงิน หลักฐานประกอบบัญชี สามารถตรวจสอบได้ และอยู่ในลักษณะปลอดภัย
           2.1.3  จัดทำรายงานสอบยอด และอำนวยการให้มีรายละเอียดประกอบรายการสอบยอดให้ครบทุกบัญชี
           2.1.4  จัดทำรายงานสถานภาพทางการเงินส่งแผนกรายงานและงบเดือนตามระยะเวลา
           2.1.5  เร่งรัดลูกหนี้เงินยืม และลูกหนี้อื่นๆ ของกองทัพบก ให้ชำระหนี้ตามกำหนดในสัญญา
           2.1.6 รับรองงบเงินฝากธนาคาร และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
           2.1.7 เสนอแนะปัญหาและข้อแก้ไขในการปรับปรุงบัญชีเงินของกรมการเงินทหารบก
           2.1.8  ขออนุมัติจำนวนเงินเป็นศูนย์ในบางกรณี (เรียกคืนไม่ได้)
           2.1.9  บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่     

    2.2 แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ  มีหน้าที่
           2.2.1  บันทึก และทำบัญชีเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง สามารถแสดงให้ทราบถึงสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันได้ตลอดเวลา
           2.2.2  เก็บหลักฐานการเงิน หลักฐานประกอบบัญชีเงินให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ และอยู่ในลักษณะปลอดภัย
           2.2.3  จัดทำรายงานเงินนอกงบประมาณประจำเดือน (พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงาน)
           2.2.4  จัดทำรายงานสถานภาพทางการเงินนอกงบประมาณส่งสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกตามระยะเวลา
           2.2.5  รับรองงบเงินฝากธนาคาร และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
           2.2.6  มีหนังสือติดตามการชำระหนี้ เพื่อให้หน่วยชำระหนี้โดยเร็ว
           2.2.7  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.3  แผนกรายงานและงบเดือน มีหน้าที่
           2.3.1  ตรวจสอบเงินฝากธนาคารตามรายงานการเงินของหน่วยในกองทัพบก
           2.3.2  เร่งรัดใบสำคัญคู่จ่าย หรือหลักฐานอื่นที่ค้าง เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพบกใช้ตรวจสอบ
           2.3.3  ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินของหน่วยในกองทัพบกที่ส่งให้กรมการเงินทหารบก  เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านบัญชี
           2.3.4 จัดทำรายงานการเงินประจำปีของกองทัพบก ส่งให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลาง
           2.3.5  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกองทัพบกประจำปี ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
           2.3.6  จัดทำข้อมูลคุมเอกสารใบสำคัญ และจัดเก็บเอกสารใบสำคัญแยกตามประเภท
           2.3.7  บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.4 แผนกควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  มีหน้าที่
           2.4.1  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทัพบกทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
           2.4.2  ควบคุมการอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ การอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก การสั่งจ่ายงบประมาณตามแผนงาน งาน รหัสงบประมาณ หมวดรายจ่าย<
           2.4.3  จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ประจำงวด เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์กับรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีระบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.4.4  จัดทำทะเบียนการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (ทบ.500-050) เพื่อบันทึกจำนวนเงินทั้งสิ้นที่เบิกจากกรมบัญชีกลาง จำแนกตามแผนงานและประเภทรายจ่าย และนำข้อมูลไปจัดทำรายงานการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (ทบ.500-051)
           2.4.5  ตรวจสอบยอดเงินเบิกเกินนำส่งกับรายงานผลลัพธ์การเบิกจ่ายในระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
           2.4.6    ตรวจสอบใบสรุปรับเงินจากคลังกับทะเบียนคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ทบ.500-050)
           2.4.7  จัดทำรายงานการเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง (ทบ.500-051) รายงานให้สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ทราบเป็นประจำทุกเดือน
           2.4.8  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

กองบัญชี กรมการเงินทหารบก |
ผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7651| โทร.ทบ. : 97651 |
รองผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7650| โทร.ทบ. : 97650 |
แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7653| โทร.ทบ. :97653 |
แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7654| โทร.ทบ. : 97654 |
แผนกรายงานและงบเดือน | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7655| โทร.ทบ. : 97655 |
แผนกควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7656| โทร.ทบ. : 97656 |