1. หน้าที่
    1.1 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการด้วยการฝึกศึกษาการรักษาความปลอดภัย การจัดหน่วย การทำแผน จัดหาแบบพิมพ์ แบบธรรมเนียม ตลอดจนงานโครงการและงบประมาณทั้งปวง ที่กรมการเงินทหารบกรับผิดชอบ
    1.2 พัฒนาหลักนิยมและแบบธรรมเนียม ตลอดจนพัฒนาการศึกษาและวิทยาการสายการเงิน
    1.3 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
    2.1 แผนกวิทยาการ มีหน้าที่
           2.1.1 จัดทำ รวบรวม และเผยแพร่แบบธรรมเนียมทางการเงินและการจัดหาแบบพิมพ์ในสายงานการเงินและการบัญชี
           2.1.2 รวบรวมตำรา เอกสารวิจัยทางด้านการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาและการปฏิบัติงานของเหล่าทหารการเงิน
           2.1.3 จัดทำคำแนะนำ คำชี้แจงเกี่ยวกับวิทยาการด้านการเงินและการบัญชี รวมทั้งการให้ข้อพิจารณาข้อหารือ และการขอทำความตกลงกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
           2.1.4 ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขตำรา และแบบฝึกต่างๆ ของเหล่าที่ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ใช้เป็นแนวการสอนให้เป็นไปตามนโยบาย และความมุ่งหมายของกองทัพบก
           2.1.5 ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาในด้านการเงินและการบัญชี เช่น การพัฒนาหลักนิยมของเหล่าทหารการเงิน,การเสนอปรับปรุงแก้ไขแบบธรรมเนียมทางการเงิน, การพัฒนาระบบงานทางการเงินและ การบัญชี เป็นต้น
           2.1.6 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.2 แผนกแผนและฝึก มีหน้าที่
           2.2.1 วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการจัดทำและการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของกรมการเงินทหารบก และตามนโยบายของกองทัพบก
           2.2.2 วางแผนประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาของกำลังพลเหล่าทหารการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ประเมินค่า และรายงานผลการฝึกศึกษา พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
           2.2.3 จัดการการประชุมอบรม และการสัมมนาของกำลังพลในเหล่าทหารการเงิน
           2.2.4 จัดทำอัตราการจัดของสำนักงานการเงินต่างๆและของกรมการเงินทหารบก
           2.2.5 วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยของหน่วย
           2.2.6 วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชาในสายงานที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ
           2.2.7 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.3 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่
           2.3.1 วางแผน ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งปวงของหน่วย
           2.3.2 วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมการเงินทหารบก
           2.3.3 พัฒนา ปรับปรุง โปรแกรมต่างๆ ของกรมการเงินทหารบก
           2.3.4 ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ของกรมการเงินทหารบก
           2.3.5 ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของกรมการเงินทหารบกในระดับหน่วย
           2.3.6 เสนอความต้องการในการจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของกรมการเงินทหารบก
           2.3.7 ให้การสนับสนุนการบันทึกวีดิทัศน์ ภาพนิ่ง และจัดทำสื่อประกอบการบรรยายในการประชุม และสัมมนา ของกรมการเงินทหารบก
           2.3.8 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.4 ชุดตรวจ มีหน้าที่
           2.4.1 ตรวจสอบ, วิเคราะห์รายงานสถานภาพการเงินของหน่วยต่างๆ ทั่วกองทัพบก เพื่อสามารถให้ทราบสถานภาพ และสามารถติดตามผล แนะนำให้หน่วยแก้ไขได้ทันเวลา
           2.4.2 ตรวจสอบ, รายงานสถานภาพการเงินของการรับ – ส่ง หน้าที่ทางสายการเงินของหน่วยต่างๆ
           2.4.3 รวบรวม และประมวลข้อทักท้วงของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และของสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก เพื่อติดตามกำกับดูแลให้หน่วยต่างๆ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขดังกล่าว
           2.4.4 เป็นกำลังพลสำรองเหล่าทหารการเงินสำหรับแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังพลระดับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยในกรณีจำเป็น และเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว
           2.4.5 เป็นชุดเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการตรวจสอบสะสางปัญหาทางการเงินการบัญชีเงินของหน่วยที่บกพร่องจนเกินกำลังขีดความสามารถที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยจะดำเนินการได้เองและจะเกิดผลเสียหายแก่ทางราชการได้
           2.4.6 จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นกรรมการของกองทัพบก ในกรณีที่เหล่าทหารการเงิน กรมการเงิน-ทหารบก ต้องเป็นผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบ สอบสวนการทุจริตความบกพร่องต่อหน้าที่ และ/หรือปัญหา ความรับผิดชอบทางการเงิน
           2.4.7 เสนอปัญหาข้อบกพร่อง ข้อขัดข้องของการดำเนินการทางการเงิน และบัญชีของหน่วยต่างๆ เพื่อให้หน่วยที่มีหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์ และวิจัยต่อไป
           2.4.8 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

กองวิทยาการ กรมการเงินทหารบก |
ผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7621 | โทร.ทบ. : 97621 |
รองผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7622 | โทร.ทบ. : 97622 |
บก.กอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7620 | โทร.ทบ. : 97620 |
แผนกวิทยาการ/FAX | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7623 | โทร.ทบ. : 97623 |
แผนกแผนและการฝึก | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7625 | โทร.ทบ. : 97625 |
ชุดตรวจ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7628 | โทร.ทบ. : 97628 |
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7627, 0-2297-7629 |
| โทร.ทบ. : 97627, 97629 |