222

1. หน้าที่
     1.1 จัดส่งบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพบกให้หน่วยถืองบประมาณคุมยอดงบประมาณเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ได้รับจากสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
     1.2 จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค้างเบิกข้ามปีให้หน่วยในกองทัพบก
     1.3 รวบรวมข้อมูลงบประมาณการกำลังพลของกองทัพบกในรายการเงินเดือน ค่าจ้างประจำและเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
     1.4 ตรวจสอบและรับรองการรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ในเรื่องการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จ บำนาญ ของกองทัพบก
     1.5 ควบคุม กำกับดูแล การเบิกเงินเดือน, เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, ค่าจ้างประจำ, พนักงานราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และเงินอื่นในความรับผิดชอบของกอง
     1.6 เบิกเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชี ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
     1.7 ให้คำแนะนำ ชี้แจง เสนอแนะ แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
     1.8 รับผิดชอบในการควบคุม เร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยต่างๆ ที่เบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
     1.9 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
     2.1 แผนกควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่
              2.1.1 ตรวจสอบคำของบประมาณการกำลังพลค้างเบิกข้ามปีของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก เพื่อจัดทำอัตราถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มอื่น ๆ ในลักษณะเงินเดือนของกำลังพลในกองทัพบก
              2.1.2 ให้คำรับรองในการเบิกเงินค้างข้ามปี กรณีที่เงินเดือน หรือค่าจ้างประจำเบิกข้ามปี
              2.1.3 ตรวจสอบและรับรองเงินเดือน ค่าจ้างประจำครั้งสุดท้ายของผู้ออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เพื่อขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด สำหรับหน่วยในส่วนภูมิภาคที่เบิกเงินต่อคลังจังหวัด
              2.1.4 ควบคุมตรวจสอบการเบิกเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร
              2.1.5 ให้คำแนะนำ ชี้แจง เกี่ยวกับการทำอัตราถือจ่าย รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำบัญชีถือจ่าย
              2.1.6 ปฏิบัติงานในส่วนของจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                      2.1.6.1 ตรวจสอบ เร่งรัดให้หน่วยประมวลผลย่อยส่งมอบข้อมูลให้กรมการเงินทหารบก ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนที่แจ้งให้หน่วยทราบในปีงบประมาณนั้น ๆ
                      2.1.6.2 รายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบุคลากรกับข้อมูลการเบิกจ่ายหน่วยประมวลผลย่อย
                      2.1.6.3 รายงานตรวจสอบข้อมูลสรุปงบบุคลากรกับข้อมูลการจ่ายเงินเดือนหน่วยประมวลผลย่อย
                      2.1.6.4 พิมพ์รายงานและหนังสือตราครุฑ เสนอ ผู้บังคับบัญชา ลงนามอนุมัติและวางเบิกที่กรมบัญชีกลาง
                      2.1.6.5 ตรวจสอบและควบคุม การเบิกเงินเดือนงบบุคลากร และงบอื่นๆ สำหรับกำลังพลที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในหน่วยที่เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
              2.1.7 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

     2.2 แผนกเงินเดือน มีหน้าที่
              2.2.1 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกเงินเดือน และเงินเพิ่มในลักษณะเงินได้รายเดือน, เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง, เงินประจำตำแหน่ง, เงินค่าเช่าบ้าน, เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า, เงินเพิ่มสำหรับข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำในต่างประเทศ และหน่วยในภูมิภาคที่ไม่ได้เบิกจ่ายในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เงินงบบุคลากร และงบอื่นๆ สำหรับกำลังพล
              2.2.2 ตรวจสอบอัตราตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน และควบคุมการเบิกงบประมาณรายการเงินเดือน และเงินอื่นในลักษณะเงินเดือน สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.2.3 ตรวจสอบและควบคุมรายการงบประมาณ รายการเงินค่าเช่าบ้าน, เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.2.4 จัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชี ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ
              2.2.5 ตรวจสอบและรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของผู้ที่ออกจากราชการ หรือเสียชีวิตเพื่อขอรับ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.2.6 จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย และหนังสือรับรองการโอนอัตรา
              2.2.7 ให้คำแนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกเงินตามหน้าที่ของแผนกให้แก่หน่วยในกองทัพบก
              2.2.8 รวบรวมใบสำคัญคู่จ่ายเงินส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
              2.2.9 ชี้แจงและแก้ไขข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก และสำนักงานการตรวจเงิน-แผ่นดิน
              2.2.10 ปฏิบัติงานในส่วนของจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                      2.2.10.1 ตรวจสอบ เร่งรัดให้หน่วยประมวลผลย่อยส่งมอบข้อมูลให้ กง.ทบ. ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนที่แจ้งให้หน่วยทราบในปีงบประมาณนั้นๆ
                      2.2.10.2 สำเนารายงานให้กองธนารักษ์ กรมการเงินทหารบก ตรวจสอบหนี้สินที่เบิกกรมบัญชีกลางและหนี้สิน ที่กรมบัญชีกลางโอนคืนให้กรมการเงินทหารบก เพื่อโอนกลับให้หน่วย
                      2.2.10.3 ตรวจสอบเงินเดือนที่ไม่เข้าบัญชีกำลังพล เพื่อโอนกลับคืนให้หน่วย
                      2.2.10.4 ตรวจสอบและควบคุม การเบิกเงินเดือนงบบุคลากร และงบอื่นๆ สำหรับกำลังพล ที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในหน่วยที่เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
              2.2.11 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

     2.3 แผนกค่าจ้าง มีหน้าที่
              2.3.1 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกเงินค่าจ้างประจำ, เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือค่าจ้างประจำ, เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า, เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว, เงินประกันสังคม และเงินค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศของหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.3.2 ตรวจสอบอัตราค่าจ้างประจำ และควบคุมการเบิกงบประมาณรายการค่าจ้างประจำสำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.3.3 ตรวจสอบการควบคุมรายการงบประมาณ สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำที่เต็มขั้น, เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าครองชีพชั่วคราว, เงินประกันสังคม, ค่าจ้างชั่วคราวต่างประเทศ สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.3.4 จัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกเงินตามระบบการปฏิบัติงานทางการเงินและการบัญชีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ
              2.3.5 ตรวจสอบและรับรองเงินค่าจ้างประจำครั้งสุดท้าย เพื่อสิทธิขอรับบำเหน็จของลูกจ้างประจำ สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อกรมการเงินทหารบก
              2.3.6 จัดทำหนังสือสำคัญการจ่ายค่าจ้างครั้งสุดท้าย การโอนอัตราค่าจ้างตามตัว หรือ โอนอัตราว่าง ไปตั้งจ่าย กรณีลูกจ้างประจำย้ายหน่วย
              2.3.7 ให้คำแนะนำ ชี้แจง เกี่ยวกับการเบิกเงินตามหน้าที่ของแผนก ให้แก่หน่วยในกองทัพบก
              2.3.8 รวบรวมใบสำคัญคู่จ่ายเงินส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
              2.3.9 ชี้แจงและแก้ไขข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก และสำนักงานการตรวจเงิน-แผ่นดิน
              2.3.10 ปฏิบัติงานในส่วนของจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
                      2.3.10.1 ตรวจสอบ เร่งรัดให้หน่วยประมวลผลย่อยส่งมอบข้อมูลให้ กง.ทบ. ตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนที่แจ้งให้หน่วยทราบในปีงบประมาณนั้น ๆ
                      2.3.10.2 ตรวจสอบและควบคุม การเบิกเงินเดือนงบบุคลากร และงบอื่นๆ สำหรับกำลังพลที่ไม่ได้อยู่ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในหน่วยที่เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
              2.3.11 บันทึกและรายงานสถิตผลงานตามหน้าที่

| กองเงินเดือน กรมการเงินทหารบก |
ผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7641 | โทร.ทบ. : 97641 |
รองผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7642 | โทร.ทบ. : 97642 |
บก.กอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7640 | โทร.ทบ. : 97640 |
แผนกควบคุมฯ/FAX | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7646 | โทร.ทบ. : 97643 |
แผนกเงินเดือน | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7644 | โทร.ทบ. : 97644 |
แผนกค่าจ้าง/FAX | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7645 | โทร.ทบ. : 97645 |