222

1. หน้าที่
1.1 อำนวยการ และดำเนินการในเรื่องเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินสวัสดิการอื่นๆ ให้กับข้าราชการกองทัพบก ลูกจ้างที่ออกจากราชการ และทายาท
1.2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
2.1 แผนกทะเบียนและบริการ มีหน้าที่
2.1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ที่กระทรวงการคลัง สั่งจ่าย
2.1.2 ดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และบุคคลในครอบครัว เข้าในระบบ E-pension
2.1.3 ดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับแจ้งข้อมูลผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ในกรณีผู้รับ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญขอโอนย้ายหน่วยเบิกจ่าย
2.1.4 ดำเนินการรับผิดชอบการจัดทำทะเบียนคุมการมีสิทธิและหมดสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
2.1.5 ดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการรับและตรวจสอบหลักฐาน การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
2.1.6 ดำเนินการรับผิดชอบการจัดทำหนังสือ แสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอดให้กับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
2.1.7 ดำเนินการรับผิดชอบตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และบุคคลในครอบครัว
2.1.8 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2.2 แผนกเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ มีหน้าที่
2.2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอด บำเหน็จลูกจ้าง และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
2.2.2 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำนาญ
2.2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ ไปเบิกจ่ายต่างสำนักเบิก
2.2.4 ดำเนินการพิมพ์ทะเบียนจ่ายตรง และจัดทำหนังสือรับรองรายได้ขอผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญในสังกัดส่วนกลาง
2.2.5 ตรวจสอบ และจัดทำหลักฐานเบิกเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
2.2.6 เบิกเงินช่วยพิเศษ และเงินสวัสดิการอื่น ๆในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งเงินค้างจ่าย
2.2.7 เบิกเงินค่าทดแทน และเงินชดเชยการเจ็บป่วยของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศ (บทช.)
2.2.8 ตรวจสอบจัดทำหลักฐานขอเบิกเงินช่วยเหลือผู้ลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในระบบ e-pension ในส่วนกองทัพบก
2.2.9 ตรวจสอบรับรองอัตราค่าจ้าง ตรวจสอบหลักฐานบำเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ส่วนกลาง ควบคุมเบิกจ่ายและจัดทำหลักฐานเบิกบำเหน็จ และเงินทำขวัญลูกจ้างประจำต่อ กรมบัญชีกลาง
2.2.10 บันทึกข้อมูลนำส่งเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียวกันในระบบ อิเล็กทรอนิกส์
2.2.11 ตรวจสอบ จัดทำหลักฐานและนำส่งหนี้สินบำเหน็จตกทอด และบำเหน็จลูกจ้างในสังกัด
2.2.12 ตรวจสอบและบันทึกขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปีบริบูรณ์ ในระบบe-pension
2.2.13 ดำเนินการจัดพิมพ์ และส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ในสังกัดกองทัพบก จัดทำและส่งแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ (แบบ ภงด.1 ก พิเศษ) ส่งกรมสรรพากร
2.2.14 ตรวจสอบ บันทึกเกี่ยวกับการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการเงินกู้
2.2.15 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2.3 แผนกควบคุมเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ มีหน้าที่
2.3.1 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และลูกจ้าง
2.3.2 จัดทำรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของกองทัพบก
2.3.3 จัดทำรายงานสรุปการรับ – จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษา รวมทั้งเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินสวัสดิการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
2.3.4 จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
2.3.5 จัดทำทะเบียนคุมหนังสือรับสภาพหนี้ กรณียินยอมให้หักจากเงินเบี้ยหวัดบำนาญ
2.3.6 จัดส่งข้อมูลหนี้สินผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามโครงการจ่ายตรง ส่งกรมบัญชีกลางผ่านระบบ e – pension และโอนหนี้สินผ่านธนาคารจ่ายหน่วยต่างๆ เพื่อดำเนินการชำระหนี้บุคคลที่ 3
2.3.7 ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.3.8 ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน การเรียกคืนเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิส่งคืนคลัง กรณีกลับเข้ารับราชการ และทำหน้าที่เป็นผู้แทนคดีของ ทบ. กรณีฟ้องเรียกคืนเงิน ช.ค.บ.
2.3.9 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

| กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหารบก |
ผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-8292 | โทร.ทบ. : 98292 |
รองผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-8295 | โทร.ทบ. : 98295 |
แผนกทะเบียนและบริการ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-8294 | โทร.ทบ. : 98294 |
แผนกเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-8296 | โทร.ทบ. : 98296 |
แผนกควบคุม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ/FAX | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-8297 | โทร.ทบ. : 98297 |
FAX | เบอร์ติดต่อ : 0-2282-2358