การจ่ายเงิน

การโอนเงินหน่วยที่เบิกจ่ายเงินกับ กง.ทบ. ประจำปี 2563 – ปัจจุบัน
มกราคม 
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
การโอนเงินหน่วยที่เบิกจ่ายเงินกับ กง.ทบ. ประจำปี 2562 – ปัจจุบัน
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม