การปฏิบัติงานด้านกำลังพล

 • คำสั่งปรับย้าย
  1. คำสั่งปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
  2. คำสั่งปรับย้ายนายทหารประทวน
 • คำสั่งบำเหน็จ
  1. คำสั่งบำเหน็จนายทหารสัญญาบัตร

  ครึ่งปีแรก (เม.ย. 62)
  คำสั่ง ทบ. ที่
  399/62 400/62 401/62 402/62 403/62 781/62
  ครึ่งปีหลัง (ต.ค. 62)
  คำสั่ง ทบ. ที่
  1247/62 1248/62 1249/62 1250/62 1251/62 1252/62
  คำสั่ง ทบ. ที่
  1253/62

  2. คำสั่งบำเหน็จนายทหารประทวน และลูกจ้าง

  ครึ่งปีแรก (เม.ย. 62)
  คำสั่ง กง.ทบ. ที่
  95/62 96/62 97/62 102/62 157/62 181/62
  ครึ่งปีหลัง (ต.ค. 62)
  คำสั่ง กง.ทบ. ที่
  159/62 175/62 285/62 286/62 287/62 288/62
  คำสั่ง กง.ทบ. ที่
  289/62 290/62
 • แบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานกำลังพล
 • เอกสารแบบฟอร์มทางด้านการศึกษา
 • สำรวจข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ 2565 – 2569 ตัวอย่าง