เรื่อง
ปี 2563
เน้นย้ำการดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด (ฉบับที่ 2)
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ กระทรางการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4)
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019))
บัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศ กค. เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
รายงานการเงินของกองทัพบก พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เพิ่มช่องทางการบริการแก่ผู้รับบำนาญและทายาท ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
แนวทางการดำเนินตามมาตรการอำนวยความสำดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ของ ทบ.
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ขออนุมัติแนวทางในการแก้ไขปัญหาการควบคุมสินทรัพย์ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ทบ. เพื่อแก้ปัญหาบัญชีพักสินทรัพย์ค้างนาน และการรายงานขอขึ้นบัญชีคุม สป.
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานไซเบอร์ พ.ศ. 2563
การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ
การอนุม้ติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการรับจ่ายเงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ ออมเพิ่มดี มีแต่ได้
ข้อเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
บัญชีนวัตกรรมไทย
ประกาศ กค. เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ซ้อมความเข้าใจการขอปิดและเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
โครงการส่งเสริมหน่วยและบุคคลตัวอย่างของเหล่าทหารการเงิน ประจำปี 2563
แจ้งหน่วยร่วมให้ข้อเสนอแนะร่างคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง Job Specification (JS) เหล่า กง.
โครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือ การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ Web Online ผ่าน GFMIS Web Online และ การบันทึกในระบบสินทรัพย์ Terminal
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 สำหรับข้าราชการทหาร
การปฏิบัติเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในระบบ TMB Business Click
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ กรณีบัตรหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
นำส่งประกาศ กบข. เรื่องแบบขอรับเงินและแบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกำหนดแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่
สิทธิการเบิกค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในต่างท้องที่ที่ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ
สำรวจข้อมูลกำลังพลเพื่อจัดทำนโยบายจัดหา และบรรจุกำลังพล ปีงบประมาณ 2565 – 2569 (pdf) , (Excel)
ประกาศผลสอบนายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก เพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โควตาจำกัดเหล่า กง. (ขั้นที่ 2)
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกเลิกคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 400/60 ลง 26 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ กห. และออกคำสั่งใหม่
เปลี่ยนกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงินงบประมาณ ประจำปี 2563
ปี 2562
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
การเปิดบัญชีรับเงินเดือนทหารกองประจำการรอบที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562
ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
บัญชีเงินฝากคลัง เพื่อรองรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ประกาศ ก.ค. เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศ กค. เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
แบบฟอร์มใบให้น้ำหนักคะแนน จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิตามแผนจัดหาประจำปี 2563)
ว.สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ยศ. จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ 2563
บัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
หลักเกณฑ์แนวทางการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) กรณีพ้นราชการไปก่อนที่จะได้รับ พ.ส.ร. และการเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษในกรณีเสียชีวิต ตามระเบียบ บ.ท.ช.
หนังสือแจ้งหน่วยเกี่ยวกับการทำงานสิ้นปี (วันที่ 1 ม.ค. 62-31ธ.ค.62) เรื่องการจัดทำรายงานใบ. ภ.ง.ด. 1 ก (พิเศษ)
แบบฟอร์มบัญชีเสนอความต้องการบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ และ นนส.ทบ. เหล่า กง. (อัตรา ส.อ.) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
บัญชีนวัตกรรมไทย
การมอบอำนาจการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และผู้ใช้งานในระบบ (Company User) ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี)
การกำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีเงินรายรับของสถานศึกษาของ ทบ. เข้าระบบ GFMIS ด้วยงบทดลอง แบบ บช.11
อนุมัติบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า กง. รุ่น 62 ประจำปีงบประมาณ 2563
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
ซ้อมความเข้าใจความสัมพันธ์ของบัญชีเงินฝากธนาคารกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานผู้เบิก (หน่วยที่เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี)
รายงานสินทรัพย์คงเหลือ 30 ก.ย. 62
การตรวจสอบ รายงานยอดวัสดุคงคลังคงเหลือ และยืนยันสินทรัพย์คงเหลือ ส่งให้ กง.ทบ. สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ 
นำส่งประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไป หรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2562
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประเมินของคณะกรรมการต่างๆ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของ วพม.
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2562 สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ.
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2562 สำหรับหน่วยเบิกเงินจากคลัง และสถานพยาบาล สังกัด ทบ.
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม)
คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎ
กระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
รายงานผลการจัดสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2562 และการจัดทำรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้า (Notorious Markets)
ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ทบ.
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
ระเบียบ กค. ว่าด้วยเงินทดรองราชการของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย (เพิ่มเติม)
การกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562
การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
แนวทางปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
สรุปผลประชุมชี้แจงการนำเงินส่ง กง.ทบ.ผ่านระบบ TMB Business Click
การเรียกรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS 
แบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานและคำชี้แจงคะแนนมาตรฐาน ปี 2562 
การรับบำเหน็จดำรงชีพอายุ 70 ปีบริบูรณ์
     แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ. 3.1)
     แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ. 3.2)
     เอกสารประกอบการขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
     เอกสารแนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวเพื่อขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ทางกรมการเงินทหารบก
     หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ 
ขอส่งสำเนาเอกสารสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามโครงการจ่างตรงฯ ประจำเดือน มิ.ย. 62 
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ขอกำหนดอัตราค่าจ้างบริการขนส่ง การขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอแจ้งสำเนาการโอนหนี้สินของหน่วยต่างๆ ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรับเงินและหนังสือแสดงตนรับเงิน
ตัวอย่าง บัญชีเสนอความต้องการบรรจุนายทหารประทวน นนส.ทบ. เหล่า กง. (อัตรา ส.อ.) 
การอนุมัติให้หน่วยงดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือนให้ สปช.ทบ.
อนุมัติระเบียบ กห. ว่าด้วยกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 และ ระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
แอพพลิเคชั่นใหม่ กบข. เปิดให้อัปเดต/ดาวน์โหลดแล้ว
ส่งเอกสารเลขที่ตั้งเบิกเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ในระบบ GFMIS
แผนการปฏิบัติราชการกรมการเงินทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2562
ขอส่งสำเนาเอกสารสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายตรงฯ
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย นนส.ทบ. พ.ศ. 2562
สรุปผลการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับแผนดำเนินงาน กบข. ประจำปี 2562
ผลการพิจารณาหน่วย โครงการบัญชีใสสะอาดปี 62
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
บัญชีนวัตกรรมไทย 
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทัพบก ปีงบประมาณ 61
ประกาศ สวพท. เรื่อง อัตราค่าทดสอบทางห้องปฏิบัติการ กวค.สวพท. พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัโนมัติ(KIOSK)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
รายละเอียดการส่งแบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานระบบ TMB Business Click
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณกรณีนำเงินส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า กง. รุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ 2562
กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดการโอนเงินสะสม กบข. มี.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม
ซักซ้อมการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดบัญชีเงินเดือนให้กับทหารกองประจำการ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์รายงานการเงินของหน่วยต่างๆ ประจำเดือน ธ.ค. 61
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
บัญชีนวัตกรรมไทย
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน
คู่มือการบันทึกรายการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบ GFMIS
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สำรวจเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
โอนเงิน กบข. ม.ค. 62
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า กง. รุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ 2562
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
นโยบายการปฏิบัติราชการ กรมการเงินทหารบก
โครงการส่งเสริมหน่วยและบุคคลตัวอย่างของเหล่าทหารการเงิน
โครงการบัญชีใสสะอาด
โอนเงิน กบข. ธ.ค. 61
โอนเงิน กบข. พ.ย. 61
ปี 2561
ขอแจ้งปฏิทินโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพบกและกรมบัญชีกลาง ปี 2562
ตัวอย่างแบบฟอร์มคะแนนมาตรฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารการเงิน
แจ้งการดำเนินงานเกี่ยวกับการทำงานสิ้นปี (งวดวันที่ 1 ม.ค. 61- 31 ธ.ค. 61) ในเรื่องการจัดทำรายงานใบ ภ.ง.ด.1 (พิเศษ)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สำรวจข้อมูลกำลังพลผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ ์
ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อมูลผู้ทำบัญชี หน่วยที่เบิกเงินจากคลัง 
ขอส่งสำเนาเอกสรสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายตรงฯ ต.ค. 61
แจ้งการใช้รหัสสกินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
วิธีปฏิบัติในการเรยกรายงานเบิกแทนกันสำหรับเจ้าของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การโอนเงิน กบข. ต.ค. 61
ประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(รอบสุดท้าย) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ 
ขอเชิญร่วมทดกฐินสามัคี กง.ทบ. วันเสาร์ที่ 3 พ.ย. 61 ณ วัดถ้ำพิบูลคีรี จ.ลพบุรี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยส่วนกลางของ ทบ. ที่ไม่ได้เบิกเงินตรงจากคลัง (หน่วยระดับที่ 2 และหน่วยระดับที่ 3) และแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ TMB Business Click
– Download ::..–แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ TMB Business Click–..::
รหัสงบประมาณ 2562 
บัญชีนวัตกรรมไทย 
การโอนเงิน กบข. ก.ย.61 
การโอนเงิน กบข. ส.ค.61 
การโอนเงิน กบข. ก.ค.61
การโอนเงิน กบข. มิ.ย.61 
การโอนเงิน กบข. พ.ค.61 
นวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2561 สำหรับหน่วยที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ. 
ใบสมัครเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 
รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
กาารพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS 
ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยระดับที่ 2 (ในส่วนภูมิภาค) ของ ทบ. 
หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำรายงานการเงินประจำปี 
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2561 
สรุปปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการนำเข้าบัญชีเงินรายรับของสถานพยาบาลสังกัด ทบ. ในระบบ GFMIS 
ขอแจ้งสำเนาสั่งจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือน ส.ค. 61 รอบที่ 1 
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบTMBBusiness Click/ระบบ KTB Corporate Online
เอกสารแนะนำผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 
วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. 
แบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ TMB Business Click 
ขอแจ้งสำเนาสั่งจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานตัวเพื่อขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ทางกรมการเงินทหารบก 
บัญชีเสนอความต้องการบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ และ นนส.ทบ. เหล่า กง. (อัตรา ส.อ.) 
ขอแจ้งสำเนาสั่งจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือน มิ.ย. 61 รอบที่ 1 
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
บัญชีนวัตกรรมไทย 
ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน 
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย 
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 
เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การปฏิบัติในการรับเงิน การจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตามโครงสร้างของกองทัพบก” 2 – 4 ก.ค. 61 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย 
ส่งตัวนายทหารสัญญาบัตรรายงานตัวเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารการเงิน รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประกาศผลสอบนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารการเงิน เพื่อดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน 
การศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารการเงินรุ่นที่ 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงิน ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร (ทบ.) ไทย/วอชิงตัน
ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบการจ่าย รับ นำส่ง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของ นสศ. และ นขต.นสศ. 
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ร่างระเบียบ ทบ. ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโดดร่มจากอากาศยาน พ.ศ.2561 
ขออนุมัติใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอใช้อากาศยานสำหรับหน่วยนอก กองทัพบก พ.ศ.2561 
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขอปรับแผนงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประชุม 
ซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
บัญชีนวัตกรรมไทย 
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วนงานของรัฐ
บัญชีนวัตกรรมไทย 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง สำหรับหน่วยงานในสังกัด กห. 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (รอบสุดท้าย) 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 
บรรจุนักเรียนนายสิบเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ 
การโอนเงินสะสม กบข. 20 เม.ย.61 
ส่งตัวนายทหารประทวนศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสเหล่า กง. ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
การศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า กง. ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 68 ประจำปีงบประมาณ 2561 
ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2561 
รับสมัครนายทหารสัญญาบัตร เหล่า กง. เพื่อสอบคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งนายทหารฝ่ายการเงินประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/วอชิงตัน 
การโอนเงินสะสม กบข. 22 มี.ค.61 
การโอนเงินสะสม กบข. 21 มี.ค.61 
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 
ซ้อมความเข้าใจในเรื่องการจ่ายเงิน การรับเงิน และนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง 
 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2561
วิธีการปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. 
การศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า กง. รุ่นที่ 68 ประจำปีงบประมาณ 2561 
เอกสารการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online 
การโอนเงินสะสม กบข. 20 ก.พ.61 
การโอนเงินสะสม กบข. 16 ก.พ.61 
แจ้งหน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ 
ขอส่งหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ 
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 8 
เอกสารอบรมเบิกจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการ 
แบบสอบถามนิตยสารธนาธิปัตย์ 
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การโอนเงินสะสม กบข. 17 ม.ค.61
การโอนเงินสะสม กบข. 24 ม.ค.61 
ส่งเอกสารเร่งรัดการนำส่งเงินที่เบิกส่งคืนคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 
การสัมมนาการบริหารทางการเงินและการบัญชี ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
การแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมและยกเลิกการส่งไฟล์คำสั่งโอนเงินด้วยไฟล์ 41 byte format 
การโอนเงินสะสม กบข. 28 ธ.ค.60 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตเเละส่วนประกอบของโลหิต เเละหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
การอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรองรับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) สำหรับหน่วยที่รับวางอุปกรณ์ 
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 6
ปี 2560
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 5
ขออนุมัติยกเลิกและใช้คำสั่ง ทบ เรื่อง การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานภาครัฐ
ขอแจ้งปฏิทินโครงการจ่ายตรเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกองทัพบกและกรมบัญชีกลาง ปี 2561
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 4
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ชุดที่ 3
การโอนเงินสะสม กบข. 15 พ.ย.60
การโอนเงินสะสม กบข. 15 พ.ย.60
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 2
รายชื่อการเบิกเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ชุดที่ 1
แจ้งข่าวสารสำหรบผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2560
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
แนวทางการปฏิบัติในการถอนเงินรายการที่ขอใช้บัญชี กง.ทบ. และ รายการ reject
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนการสมัครใช้บริการระบบ TMB Business Click
ยกเว้นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกเเละวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างวิธีการเรียกรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ
ขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ในต่างประเทศ) ประจำ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC )
การโอนเงินสะสม กบข. 19 ต.ค.60
การโอนเงินสะสม กบข. 24 ต.ค.60
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปี
ขออนุมัติหลักการกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่และหลัการทำสัญญาและบริหารสัญญา
ข้อมูลสำหรับเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
ขออนุมัติหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ข้อมูลวัสดุคงคลัง ปี60
มาตฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ และฉบับที่ 14 เรื่องเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-statement) สำหรับสมาชิก กบข.
การโอนเงินสะสม กบข.
ขอส่งหนังสือขอให้หน่วยตรวจสอบฎีกาเบิกเงิน
ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ.2560
ระเบียบ ทบ ว่าด้วยเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิต การทดลอง การซ่อใและการทำลายกระสุนวัตถุระเบิดเป็นครั้งคราว พ.ศ.2560
ขอให้หน่วยดำเนินการตรวจสอบลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างสูงขึ้น
กรมการเงินทหารบกขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐิน กรุงเทพ-นครนายก
แจ้งกำหนดผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง
คู่มือรายรับสถานศึกษา 60
ขออนุมัติหลักเกณฑ์โครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงิน กบข. ส.ค.60
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านบัญชีสิ้นปีงบประมาณ 2560
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินประกันผลงานกรณีที่หน่วยงานที่ปิดหน่วยเบิกจ่ายหรือปิดหน่วยงานเดิม
แจ้งยกเลิกการให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน TMB Payroll ผ่านสาขาด้วยไฟล์ 41 byte format
วิธีปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ (เพิ่มเติม)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน ปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน ZGL_J7_CC
ข้อมูลการตรวจสอบเอกสารใบสมัครใช้บริการ KTB Corporate Online
คู่มือภัยพิบัติ
วิธีปฏิบัติในการเบิกเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
การโอนเงินสะสม กบข.
เร่งรัดการนำเงินที่เบิกเกินส่งคืนคลัง ในห้วงปลายปีงบประมาณ 2560
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมการปฏิบัติเพื่อรองรับการดำเนินการภายใต้กรอบของ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ร่วมตอบแบบสอบถามพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560
การเสนอบริการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก
ขอแจ้งการโอนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ (Reject)
การโอนเงินสะสม กบข.
ขอส่งสำเนาหนังสือรับรองเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ ๑/๖๐
ขอความร่วมมือในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. กรณีสมาชิกเกษียนอายุราชการ และกรณีสมาชิกพ้นสภาพด้วยเหตุเสียชีวิต
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แจ้งข่าวผู้ร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินสะสม กบข
การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ” อากาศยานไร้คนขับ ( UAV ) “
ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/บัตรเครดิต)
สารเจ้ากรมการเงินทหาร เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี
ผลการพิจารณาหน่วยตามหลักเกณฑ์โครงการบัญชีใสสะอาดปี 60
พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.9) พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเอกสารการขอติดตั้งเครื่อง EDC ของ ธ.กรุงไทย, ธ.ทหารไทย
โปรแกรมโปรแกรมป้องกันการทำงานของมัลแวร์
update ข้อมูล fcenter (เพิ่มเติม ขั้นเยียวยา) (19 เม.ย.60)
การโอนเงินสะสม กบข.
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC)
การสมัครใช้บริการ TMB Bussiness Click
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้าานการเงิน
แบบฟอร์มเพื่อการบันทึกควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุในระบบ GFMIS
ขอแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงิน กบข.
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2560 (14 มี.ค.60)
แนวทางการใช้แบบฟอร์มเพื่อการบันทึกควบคุมสินทรัพย์ที่ได้จากการพัสดุในระบบ GFMIS
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีเยียวยาให้แก่ข้าราชการ
แจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินสะสม กบข.
ประเภทอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4)
ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ส่งแบบยื่นภาษีรายได้ หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 58(1)(แบบ ภ.ง.ด.1ก พิเศษ)
เร่งรัดการนำเงินส่งคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วิธีการพิมพ์ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-FILING
ขั้นตอนการทำงานสิ้นปีภาษีในระบจ่ายรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ