พันธกิจกรมการเงินทหารบก

ด้านการเบิกจ่ายเงินและการบัญชี

 1. ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ KTB Corporate Online และ TMB Business Click ของหน่วย เบิกจ่ายเงินในสังกัดกองทัพบก
 2. เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่น ๆ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำและระบบ GFMIS ให้กับกำลังพลของทุกหน่วยในกองทัพบก
 3. ตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการเบิกเงินราชการของกองทัพบก ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 4. เบิกจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินสวัสดิการ เงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างนอกประจำการรวมถึงทายาท
 5. เป็นศูนย์ประสานงานกลางในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 6. จัดทำบัญชีเงินราชการของกองทัพบก ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด

 ด้านการพัฒนาหน่วยและเหล่าทหารการเงิน

 1. เสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ของกำลังพลในกรมการเงินทหารบก และเหล่าทหารการเงิน ตลอดจนกำหนดแนวทางการจัดหน่วย ให้สามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและการบัญชีกับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก
 3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการเงินและการบัญชี รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 4. มีระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั้งในด้านกำลังพล และการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 5. พัฒนาหลักสูตร และระบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายการฝึกศึกษาของกองทัพบก
 6. พัฒนาขีดความสามารถของครู อาจารย์ รวมทั้งบุคลากรด้านการศึกษา และพัฒนาการฝึกศึกษา เพื่อให้กำลังพลที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. จัดหาและบรรจุกำลังพลเหล่าทหารการเงิน รวมทั้งบริหารจัดการกำลังพลเหล่าทหารการเงิน โดยนำระบบสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ เพื่อดึงศักยภาพกำลังพลมาใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ สามารถปฏิบัติภารกิจทางด้านการเงินและการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ