เครื่องหมายราชการของกรมการเงินทหารบก
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

เป็นรูปช้างสามเศียร ยืนบนแท่น และมีกระบี่สองเล่มไขว้กัน ภายใต้รูปช้างสามเศียรมีภาษิตว่า “สุจริตํ อมตํ กมฺมํ” แปลว่าความสุจริตเป็นการกระทำที่ไม่ตาย บรรจุอยู่ใน
วงกลมวงใน ภายในขอบวงกลมวงนอกด้านบนมีคำว่า “กรมการเงินทหารบก” ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า FINANCE DEPARTMENT มีความหมายถึงคลังเงินตราของทหารบก
(ไม่จำกัดสีและขนาด)
สัญลักษณ์ของเหล่าทหารการเงิน
สัญลักษณ์ของเหล่าทหารการเงินเป็นรูปกระบี่ไขว้ประกอบกับช้างสามเศียร ทำด้วยโลหะสีทอง
              ความหมาย
                       1. “กระบี่ไขว้” หมายถึง การบังคับบัญชาทางทหาร
                       2. “ช้างสามเศียร” หมายถึง พาหนะของพระอินทร์ที่พระมหากษัตริย์ใช้เป็นพระราชลัญจกรสำหรับประทับพระราชสาส์น รวมทั้งประทับไว้บนเหรียญกษาปณ์และเงินตราต่างๆ
ความหมายในภาพรวม หมายถึง คลังเงินตราของทหารบก
สีประจำเหล่า คือ สีฟ้า