หมายเลขโทรศัพท์หน่วย

หมายเลขโทรศัพท์ กง.ทบ.
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์
ทศท. โทร.ทบ. โทร.ทหาร
สำนักผู้บังคับบัญชา 0-2297-7600 97600, 98049 5321531
จก.กง.ทบ. 0-2280-2328 97601 5321530
รอง จก.กง.ทบ. (1) 0-2280-2329 97602 5321532
รอง จก.กง.ทบ. (2) 0-2280-2330 97603 5321533
ที่ปรึกษา 0-2297-8048 98048
กกพ.กง.ทบ.
แผนกเตรียมพลฯ
87055
บก.กอง/ธุรการ
0-2297-7624 97624, 97638
แผนกจัดการ
87055
แผนกปกครอง
87054
FAX
0-2297-7624 97624
กธก.กง.ทบ.
หก.กธก.กง.ทบ. 0-2297-7611 97611
หน.นายทหารการเงิน กง.ทบ. 0-2-2977613-4 97614
แผนกธุรการ 0-2297-8051 98051 , 97610
แผนกบริการ 0-2297-7612 97612-3
ฝ่ายสวัสดิการ 0-2297-7615 97615
รับ-ส่ง กง.ทบ. 0-2297-7024 97024
เวรรักษาการณ์ กง.ทบ.
0-2297-7024 97024
ประชาสัมพันธ์ กง.ทบ.
0-2297-7024 97024
กวก.กง.ทบ.
ผอ.กวก.กง.ทบ. 0-2297-7621 97621
รอง ผอ.กวก.กง.ทบ. 0-2297-7622 97622
บก.กอง/ธุรการ 0-2297-7620 97620 5321534
แผนกวิทยาการ 0-2297-7623 97623
แผนกโครงการและงบประมาณ 0-2297-7626 97626
แผนกแผนและฝึก 0-2297-7625 97625
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2297-7627, 0-2297-7629 97627, 97629
แผนกชุดตรวจ 0-2297-7628 97628
FAX 0-2297-7623 97623
กคจ.กง.ทบ.
ผอ.กคจ.กง.ทบ. 0-2297-7631 97631 5321535
รอง ผอ.กคจ.กง.ทบ. 0-2297-7632 97632
บก.กอง/ธุรการ 0-2297-7630 97630
แผนกค่าใช้จ่ายทั่วไป 0-2297-7633 97633
แผนกงบปฏิบัติการ 0-2297-7634 97634
แผนกโครงการและการส่งกำลังบำรุง 0-2297-7635 97635
แผนกเงินช่วยเหลือข้าราชการ 0-2297-7636 97636
แผนกเงินนอกงบประมาณ 0-22977637 97637
FAX 0-2297-7630 97635
กงด.กง.ทบ.
ผอ.กงด.กง.ทบ. 0-2297-7641 97641 5321536
รอง ผอ.กงด.กง.ทบ. 0-2297-7642 97642
บก.กอง/ธุรการ 0-2297-7640 97640
แผนกควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง 0-2297-7643 97643
แผนกเงินเดือน 0-2297-7645 97645
แผนกค่าจ้าง 0-2297-7646 97646
FAX 0-2297-8050 98040, 97643
กบช.กง.ทบ.
ผอ.กบช.กง.ทบ. 0-2297-7651 97651 5321537
รอง ผอ.กบช.กง.ทบ. 0-2297-7652 97652
บก.กอง/ธุรการ 0-2297-7650 97650
แผนกบัญชีเงินในงบประมาณ 0-2297-7653 97653
แผนกบัญชีเงินนอกงบประมาณ 0-2297-7654 97654
แผนกรายงานและงบประมาณ 0-2297-7655 97655
แผนกควบคุมและการเบิกจ่ายงบประมาณ 0-2297-7656-8 97656
กองควบคุมระบบปฏิบัติการด้านการเงินและการบัญชี (GFMIS)
GFMIS 0-2282-0676 , 0-2297-7652 97652
FAX 0-2282-0670
กธร.กง.ทบ.
ผอ.กธร.กง.ทบ. 0-2297-7661 97661 5321538
รอง ผอ.กธร.กง.ทบ. 0-2297-7662 97662
บก.กอง/ธุรการ 0-2297-7660 97660
แผนกรับ - จ่าย 0-2297-7663 97663
แผนกเตรียมจ่าย 0-2297-7664 97664
แผนกตรวจสอบภาษีและหนี้สิน  0-2297-7665 97665
กบน.กง.ทบ.
ผอ.กบน.กง.ทบ. 0-2297-8292 98292
รอง ผอ.กบน.กง.ทบ. 0-2297-8295 98295
แผนกทะเบียนและบริการ 0-2297-8294 98294
แผนกเบี้ยหวัด 0-2297-8296 98296
แผนกควบคุมเบี้ยหวัด/FAX 0-2297-8297 98297
FAX 0-2282-2358
หมายเลขโทรศัพท์ กง.ทบ.
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์  
ทศท. โทร.ทบ. ตู้กลาง
รร.กง.กง.ทบ.  
ห้องประชาสัมพันธ์(ตู้กลาง) 02-2415080  
เสมียนเวร 89288 02-2431194, 02-2410370  
สำนักงานผู้บังคับบัญชา  
ผบ.รร.กง.กง.ทบ. 89285  
รอง ผบ.รร.กง.กง.ทบ. 0-2241-4035 89276 ต่อ 5019  
ที่ปรึกษา รร.กง.กง.ทบ. 89287 ต่อ 5017  
แผนกธุรการ 89277 ต่อ 5013  
หน.ธุรการ 0-2241-4052 89277 ต่อ 5011  
ฝ่ายการเงิน 89286  
ฝ่ายพลา FAX  0-2241-4052 ต่อ 5012  
แผนกประเมินผลและสถิติ ต่อ 5014  
หน.ประเมินผล ต่อ 5014  
แผนกเตรียมการ 89280 ต่อ 5016  
หน.เตรียมการ 0-2241-0370 89280 ต่อ 5015  
กองการศึกษา  
ผอ.กอง 0-2243-6185 89279 ต่อ 5001  
ธุรการ กอง 89282 ต่อ 5009  
อจ.หน.วิชาทหารและทั่วไป ต่อ 5002  
แผนกวิชาทหารและทั่วไป ต่อ 5003  
อจ.หน.วิชาธนาธิการกิจ ต่อ 5004  
แผนกวิชาธนาธิการกิจ 89278 ต่อ 5005-6  
อจ.หน.วิชาการบัญชี 89278 ต่อ 5008  
แผนกวิชาการบัญชี 89278 ต่อ 5007  
อจ.หน.วิชาปลัดบัญชี 89282 ต่อ 5010  
แผนกวิชาปลัดบัญชี ต่อ 5010  
แผนกสนับสนุน รร.กง.กง.ทบ. 89281 ต่อ 1004  
หน.แผนก 89281 ต่อ 1002  
พัน.นร.รร.กง.กง.ทบ.  
ผบ.พัน.นร. 89284 ต่อ 6005  
รอง ผบ.พัน.นร. 89283 ต่อ 6008  
บก.พัน.นร. 89283 ต่อ 6007  
ร้อย นทน. ต่อ 6002  
ร้อย นสน. ต่อ 6003  
ร้อย นสน. ต่อ 6004  
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยในส่วนกลาง ที่เบิกเงินต่อ กง.ทบ.  
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์  
ทศท. โทร.ทบ.
กง.ทบ. 0-2297-7024 97024  
สลก.ทบ. 0-2282-2448, 0-2297-7812 97812  
กพ.ทบ. 0-2297-7112 97112  
ขว.ทบ. 0-2297-7210, 0-2297-7214-5, 0-2297-8248 97210, 97214-5, 98248  
ยก.ทบ. 0-2297-7317, 0-2297-7026 97317, 97026  
กบ.ทบ. 0-2297-8381, 0-2297-7407, 0-2297-8414 98414, 98381, 97407  
กร.ทบ. 0-2297-7551, 0-2297-5963 97551, 97563  
สปช.ทบ. 0-2221-6890, 0-2297-8508, 0-2297-8514, 0-2297-8676  98508, 98514, 98676  
 จบ. 0-2297-8860-1 98860-1  
 สบ.ทบ. 0-2297-7851-8 97518  
 สสน.บก.ทบ. 0-2297-7176, 0-2297-8237 9717, 698, 237  
แผนกบริหารงบพิเศษ สกง.ศปก.ทบ. 0-2280-2547, 0-2280-2545, 0-2297-7960, 0-2297-7964-5 97960, 97964, 97965  
แผนกบริหารงบปกติ  สกง.ศปก.ทบ. 0-2297-7959, 0-2297-7966-1, 0-2297-7966-3 97959, 97961, 97963  
รร.ขว.ขว.ทบ. 0-2282-2597, 0-2282-9697-8 ต่อ 89815  
รร.กบ.กบ..ทบ. 0-2241-4722 ต่อ 105 89360 ต่อ 105  
รร.กง.กง.ทบ. 0-2241-4052 89286  
ขกท. 0-2243-3201-2, ต่อ 88332-4, 88347 88332-4, 88347  
พัน.ขกท. 0-2241-3504-5 92826  
ดย.ทบ. 0-2245-3373 ต่อ 8984 95198 ต่อ 8984  
สบส. 0-2241-3669 89193 , 89243  
สวพ.ทบ. 0-2282-4162, 0-2297-5806 95806  
สวพท.พบ. 0-2354-7861-69 ต่อ 1205, 1207,3301 94354  
สตช.ทบ. 0-2241-4812 95689-90  
ขส.ทบ. 0-2241-5046 94560-63  
รร.ขส.ขส.ทบ. 94623 ต่อ  กง.  
กรม.ขส.ทบ. 0-2521-0400 68905  
พบ. 0-2354-4431 94460-64  
วพม. 0-2354-7600-28 ต่อ 93582 93582  
ศพม. 0-2354-7600-2 ต่อ 93002-3 93002-3  
รร.สร.พบ. 0-2354-4445 94310  
วพบ. 0-2354-7660-28 ต่อ 94242 94242  
 นปอ. 0-2565-5062 - 71, ต่อ 58428, 548442, 58458, 58457, 58459 58428, 54842, 58458, 58457 , 58459  
ศปภอ.ทบ. 0-2565-5062 - 71 ต่อ 58556, 58557 58518 , 58557  
ปตอ.พัน. 7 ต่อ 58588 58588  
พล.ปตอ. 0-2243-0200-19, ต่อ 92438, 92439 92438 , 62439  
ปตอ.2 ต่อ 92426 92426  
ปตอ.พัน. 1 รอ. ต่อ 92570 92570  
ปตอ.พัน. 4 ต่อ 92582 92582  
ส.พัน.13 ต่อ 92481 92481  
พัน.สร.13 ต่อ 92526 92526  
ปตอ.1 0-2982-3570-6  ต่อ 69711 69711  
ปตอ.พัน. 5 ต่อ 69724 69724  
ปตอ.พัน. 6 ต่อ 69744 69744  
ศปภอ.ทบ.1 035-271680 ต่อ 69113 -4 6911-4  
พธ.ทบ. 0-2588-0086 68216-8  
รร.พธ.พธ.ทบ. 0-2585-8842 ต่อ 9712  
กพผ.พธ.ทบ. 0-2323-9983  
รง.สพธ.ทบ. 044-312101, 044-313101  
พล.ม.2 0-2279-5025-6 95025-6  
ม.1 รอ. 0-2297-2721 92721  
ม.พัน.1 รอ. 0-2229-5087 95087  
ม.พัน.3 รอ. 0-2292-2773 92773  
ม.พัน.29 รอ. 0-2297-5073 95073  
ส.พัน.12 0-2297-5048 95048  
ยย.ทบ. 0-2579-7577 90717-20  
ยศ.ทบ. 0-2241-0696 89061, 89035, 89061, 96194  
รพ.พระมงกุฎเกล้า 0-2354-7600-28 ต่อ 93080-2, 94275, 94228, 0-2354-7778 93080-2, 94275, 94228  
นสร. 0-2221-7439 91916 - 8  
ศสร. 0-2277-0952 91616  
พัน.ร.ศสร. 0-2222-4843 92037  
วศ.ทบ. 0-2561-2939 99823-4  
รร.วศ.ทบ 0-2579-9516 99843  
สพ.ทบ. 0-2241-4827 94743-7  
รร.สพ.สพ.ทบ. 0-2977-4831 94831  
กคย.สพ.ทบ. 0-2241-2026 90919  
ศอ.สพ.ทบ. 0-2241-1382 94760  
รซท.สพ.ทบ. 0-2501-2258 69664 , 69662  
สส. 0-2241-5159 96129, 96024, 95596, 95234-5  
ศทท.ทบ. 0-2297-8096 98096  
รร.ส.สส.  0-2297-6135 96135  
ส.1 0-2297-6706 96706  
ส.1 พัน.101 0-2297-6805 96805  
ส.1 พัน.102 0-2297-6816 96816  
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง 0-22976156 96756  
สห.ทบ. 0-2245-9938 99008  
สก.ทบ. 0-2281-8216 95714 , 95892, 95942  
มทบ.11 0-2241-2038 88095  
ทภ.1 0-2280-3970-4  ต่อ 91287-92 91287-92  
ทน.1 ต่อ 91366 91366  
พล.1 รอ. 0-2282-4186 ต่อ 91047 - 9, 0-2281-0389 91047 - 9  
ร้อย. ฝรพ.1 0-2280-3970-4  ต่อ 91263 91263  
พัน.มทบ.11 0-2243-7821 ต่อ 88149, 0-2243-1483 88149  
พัน.สห.11 0-2354-4112 ต่อ 99209 99209  
ส.พัน.1 รอ. 0-2213-2239 ต่อ  82802, 0-2213-2241 95908  ต่อ  82802  
ช.พัน.1 รอ. 0-2570-6340 68926  
ร.1 รอ. 0-2272-6262  ต่อ 90165 90165  
ร.1 พัน.1 รอ. 0-2272-6262  ต่อ 90155, 0-2272-6252 90155  
ร.1 พัน.2 รอ. 0-2573-7136 ต่อ 905  
ร.1 พัน.3 รอ. 0-241-3031 ต่อ 88258, 0-2243-3209 88258  
ร.1 พัน.4 รอ. 0-2272-6362 ต่อ 90219 90219  
ร.11 รอ. 0-2521-3412 ต่อ 68720 68982-5 ต่อ 68720.  
ร.11 พัน.1 รอ. 0-2521-3412 ต่อ 68751 68982-5 ต่อ 68751  
ร.11 พัน.2 รอ. 0-2521-3412 ต่อ 68780 68982-5 ต่อ 68780  
ป.1 รอ. 0-2241-5710-4 ต่อ 92195 92195  
ป.พัน.1 รอ. 0-2241-5710-4 ต่อ 92132 92132  
ม.พัน.4 รอ. 0-2243-0114 ,0-2243-3501 92799  
ส.พัน.21 0-2251-3520 ต่อ 68552 68975-6 ต่อ 68552  
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยในพื้นที่ ทภ.1
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์  
ทศท. โทร.ทบ.
กส.ทบ. 034-242824 , 034-254517, ต่อ 50516-7 50516-7  
รร.กส.กส.ทบ. ต่อ 50670 50670  
รร.จปร. 037-2412691-4 ต่อ 62104-5 62104-5 , 62134  
พัน.ร.รร.จปร. 037-393010-4 ต่อ 62452 62452  
รพ.รร.จปร. 037-393062 62785  
รซท.สพ.ทบ. 0-2501-2258 69662 , 69664  
ศร. 032-555477, 032-542455-64 ต่อ 54036-7 54036-7  
ศร.พัน.1  ต่อ 54512 54512  
ศร.พัน.2 ต่อ 54120 54120  
พัน.บร.ศร. ต่อ 54167 54167  
รร.ร.ศร. ต่อ 54134 54134  
รพ.ค่ายธนะรัชต์ ต่อ 544466-7 54466-7  
ศม. 036-221360 ต่อ 64228 64228  
รร.ม.ศม. 64286  
ม.พัน.22 036-230336 64269  
ศป. 39010-11  
รร.ป.ศป. 036-486395 39156  
พัน.ป.ศป. 39228  
ป.พัน.31 รอ. 036-486223 39195  
ปตอ.พัน.3 036-486670 39216,  
ศบบ. 036-486925-9 ต่อ 39440-1 39440-1  
พัน.บริการ ศบบ. 036-486925-7 ต่อ 39480 39480  
พัน.บ.ศบบ. 036-486925-9 ต่อ 39551 39551  
พัน.ปฐบ.ศบบ. 036-486925-9 ต่อ 39602 39602  
รร.การบิน ทบ. 036-486925-9 ต่อ 39547 39547  
วรบ.สพ.ทบ. 035-241305 ต่อ 9868 69297  
นสศ. 036-412628 36744  
ศสพ. 036-422285 36892 - 6  
พล.รพศ.1 036-413120 37631  
รพศ.1 036-411053  
รพศ.1 พัน.1 036-411003  
รพศ.1 พัน.2 036-412560  
รพศ.2 36836  
รพศ.2 พัน.2 36841  
รพศ.3 036-411200 37670  
รพศ.3 พัน.1 036-422914 37682  
รร.สพศ.ศสพ. 036-413460 37757  
พัน.จจ. 036-412648 37725  
พัน.ปจว.ศสพ. 036-413380 36816  
ส.พัน.35 036-422737 37708  
พัน.รพศ.ศสพ. 036-611270 36950  
พล.ร.9 51585  
ม.พัน.19 034-589314 51592  
ป.พัน.9 034-589315 51234  
ช.พัน.9 034-589313 51595 ต่อ 767  
กรม.สน.พล.ร.9 034-589307 51255  
พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9 034-589324 51067  
พัน.ขส.กรม.สน.พล.ร.9 34635121 51064  
พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.9 034-589323 51070  
บชร.1 038-056103 69324 - 25  
พัน.ซบร.21 บชร.1 69466  
พัน.สบร.21 บชร.1 034-209037 69363  
พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 038-209308 69397  
มทบ.12 037-475240-2 ต่อ 61039- 40 63172 - 4 ต่อ 61039- 40  
พล.ร.2 รอ. 037-471439 63320  
ร.2 รอ. 037-211238 61179  
ร.2 พัน.1 รอ. 037-211578 61200  
ร.2 พัน.2 รอ. 037-211577 61220  
ร.2 พัน.3 รอ. 63425  
ม.พัน.2 รอ. 63458  
ม.พัน.30 63585  
ป.2 รอ. 037-212105 63352  
ป.พัน.2 รอ. 037-211187 61245  
ป.พัน.12 รอ. 037-212107 63356  
ป.พัน.102 รอ. 037-211636 63354  
ส.พัน.2 037-471392 63535  
พัน.สร.2 63360  
พัน.สห.12 037-214495 63172 - 4 ต่อ 61079  
พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 037-212245 63358  
รพ.ค่ายจักรพงษ์ 037-211591 63172 - 4 ต่อ 61046  
ศพก.กส.ทบ. 62917, 62902  
ศฝ.นศท.มทบ.12 037-213446 63172 - 4 ต่อ 61093 - 4  
 มทบ.13 02-422856-7 ต่อ 37360-2 37360-2  
พล.ป. 02-486573-6 ต่อ 35067 35067  
ป.71 036-486871 35100  
ป.พัน.711 036-486711 35110  
ป.พัน.712 036-486912 35120 , 35122  
ป.พัน.713 35130 , 35131  
ป.72 036-486972 35200  
ป.พัน.721 036-486921 35212 - 3  
ป.พัน.722 036-4869221 35221 , 35224  
ป.พัน.723 35230 - 1  
ป.พัน.11 รอ. 38281  
พัน.สร.1 032-413107 38152  
ร.31 รอ.  036-412720 ต่อ 35415 35415  
ร.31 พัน.1 รอ. 036-411020 37260 ต่อ กง.  
ร.31 พัน.2 รอ. 036-411605 35475  
ร.31 พัน.3 รอ. 036-411251 ต่อ 33355 33355  
แผนก 2 กค.สพ.ทบ. 036-486978 ต่อ กง. 39671 ต่อ กง.  
รพ.อานันทมหิดล 036-414350-6 ต่อ 38014-16 38014 , 38016  
ศฝ.นศท.มทบ.13 37376  
กคส.สพ.ทบ. 036-487502 334573-4  
พัน.ขส.ซบร.บ.ทบ. 39270 - 1 ต่อ กง.  
มทบ.14 95561,95563 ต่อ 2473  
ร.21 รอ. 038-273516 95562  
ร.21 พัน.1 รอ. 038-286882  
ร.21 พัน.2 รอ. 038-277883  
ร.21 พัน.3 รอ. 038-285542-3 ต่อ 2584  
ป.พัน.21 รอ. 038-205471  
รพ.ค่ายนวมินทราชินี 95561,95563 ต่อ 2454  
พล.ร.11 038-981702 63010  
ร.111 38981712  
ร.111 พัน.1 63017  
ร.111 พัน.2 038-513699 63035  
ร.112 38981709 63030  
ร.112 พัน.1 038-511986 63018  
ช.พัน.2 รอ. 63205  
มทบ.15 032-428506-10 ต่อ  กง. , 50216-7 , 50320 ,50383 50216-7 , 50320 ,50383  
ร.11 พัน.3 รอ. 032-425410 50105  
รร.กสร.ศสร. 032-621910 54220  
ร.151 032-536341 54624 ต่อ กง  
ร.151 พัน.1 54624 ต่อ กง  
ร.151 พัน.2 032-536341 54624 ต่อ กง  
ร.151 พัน.3 54624 ต่อ กง  
ร.152 พัน.1 032-536325 34637 ต่อ กง  
ร.152 พัน.2 032-536325 54637 ต่อ กง  
ร.153 032-621446 54714 ต่อ กง  
ร.153 พัน.1 032-621764 34715  
ร.153 พัน.2 032-621466 54733  
ร.153 พัน.3 54714 ต่อ กง  
รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 032-401734 50275  
รร.นส.ทบ. 54261-2  
ร้อย ฝรพ.1 032-428506-10 ต่อ  กง. 50275  
ช.พัน.15 54737  
 จทบ.ก.จ. 034-589006  51023-4 ,51098  
รพ.ค่ายสุรสีห์ 034-589231 51094  
กสษ.1 กส.ทบ. 034-564012  
ร.9 034-589309 51410  
ร.9 พัน.1 034-589310 51512  
ร.9 พัน.2 034-589311 51515  
ร.9 พัน.3 034-589312 51518  
ร.19 034-589318 51197  
ร.19 พัน.1 034-589319 51198  
ร.19 พัน.2 034-589321 51201  
ร.19 พัน.3 034-589322 51204  
ร.29 034-589254 51215  
ร.29 พัน.1 034-589238 51216  
ร.29 พัน.2 034-516106 51535  
ร.29 พัน.3 034-516107 51538  
ป.9 034-589306 51225  
ป.พัน.9 034-589316 51238  
ป.พัน.109 034-589317 51241  
ส.พัน.9 034-631838 51598  
ทพ.14 034-531137 -  
 จทบ.ส.ก. 037-231002,037-231166, ต่อ 1816 โทร. ทหาร  5623687-8  
ร.12 รอ. 037-425271 -  
ร.12 พัน.1 รอ. 037-425260 -  
ร.12 พัน.2 รอ. 037-243525 -  
ร.12 พัน.3 รอ. 037-231172 -  
รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 037-226056-8 -  
ทพ.12 037-241495  
ทพ.13 037-252020  
 จทบ.ร.บ. 032-321869, 032-337045(FAX) 53019,53199,53029, 53007(FAX)  
กช. 032-337488 ต่อ 53118 53117-8  
รร.ช.กช. 032-337863 53285  
รพ.ค่ายภานุรังสี 032-328163 53053  
ช.21 032-337014 ต่อ 532238 53238  
พล.ช. 52016  
ช.1 รอ. 032-391031 52152  
ช.11 032-391030 52053  
ช.พัน.51 52130  
ช.พัน.52 032-391039 52161  
ช.พัน.111 032-391034 52066  
ช.พัน.112 032-391037 52182  
ช.พัน.602 032-391021-4 52088-9  
พัน.ช.คมศ. 032-321813,032-391016 52108  
แผนก 6 กคส.สพ.ทบ. 032-337082 53259  
พล.พัฒนา 1 52431  
กรม.พัฒนา 1 032-327803 52475  
พัน.พัฒนา 1 52486  
 จทบ.ส.บ. 036-230318-22 ต่อ 64114 64114  
ม.4 รอ. 036-225412 64810  
ม.5 036-225380 65090  
ม.พัน.5 รอ. 036-225409 64829  
ม.พัน.11 รอ. 036-212000 64462  
ม.พัน.17 รอ. 64834  
ม.พัน.20 รอ. 64856  
ม.พัน.23 รอ. 036-225381 65018  
ม.พัน.24 รอ. 036-225382 65034  
ม.พัน.25 รอ. 036-225383 65046  
ม.พัน.27 036-225088 64849  
รพ.ค่ายอดิศร 036-211114  ต่อ  กง. 64134  ต่อ กง.  
พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ม.2 65055  
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยในพื้นที่ ทภ.2
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์  
ทศท. โทร.ทบ.
ศสท.กส.ทบ. 044-390113 22199  
กสษ.2 กส.ทบ. 044-390118 22730  
พัน.สท. 044--390112 22448  
บชร.2     044-243635 , 044-243748, ต่อ 23116 , 23282 23116 , 23282  
พัน.สบร.22 บชร.2 23223  
พัน.ซบร.22 บชร.2 23044  
พัน.ขส.22 บชร.2 23154  
พัน.สร.22 บชร.2 23247  
พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2 23089  
 มทบ.21 044-242572 22526-7  
ทภ.2 044-255530 22077, 22134, 22285  
ทน.2 044-257255 , 044-257250 22170  
พล.ร.3 044-242035 22327  
พล.พัฒนา 2 044-357920-4 22830 ต่อ 2000  
กรม.พัฒนา 2 044-259498 22831 ต่อ  กง.  
พัน.พัฒนา 2 044-357124 22831 ต่อ  กง.  
ร้อย.ฝรพ.2 22288  
ช.2 044-358023 ต่อ กง. 22655 ต่อ กง. ,22705  
ช.พัน.3 044-245335 22385  
ช.พัน.201 044-358025 22655 ต่อ กง  
ช.พัน.202 044-225508 22655 ต่อ กง  
ส.พัน.3 22450  
ส.พัน.22 044-258815 22130  
 ม.พัน.8 044-254212 22392  
ป.3 044-257823 22405  
ป.พัน.3 044-241125 22423  
ป.พัน.23 044-357133 22727 ต่อ 2264  
ป.พัน.103 044-245342 22440  
ปตอ.พัน.2 044-255530-8 ต่อ 22430 22430  
ร.3 พัน.2 044-257323 22250  
ร.23 044-259253 22727-8 ต่อ 2201  
ร.23 พัน.1 044-357123 22788  
พัน.ร.มทบ.21 044-244525 22553  
พัน.สร.3 044-357016 22728  
ศปภอ.ทบ.2 044-259552 22191  
รพ.ค่ายสุรนารี 23410-3  
แผนก 5 กคส.สพ.ทบ. 044-311576 22731  
ทพ.26 22735-7  
กรซย.ศอ.สพ.ทบ. 044-357112 22925  
ศฝ.นศท.มทบ.21 044-251190 22548  
 มทบ.22 045-322009-11 ต่อ 26076 - 8 26076-8  
ร.6 26145  
ร.6 พัน.1 054-321835 26178  
ร.6 พัน.2 045-322006 26195  
ร.6 พัน.3 045-322813 26226  
ป.พัน.6 054-321184 26235  
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 26262  
ทพ.23 045-661443  
ศฝ.นศท.มทบ.22 26388  
มทบ.23 043-236505  
ร.8 043-239807 ต่อ 4250  
ร.8 พัน.1 042-811895  
ร.8 พัน.2 043-391001-2  
ร.8 พัน.3 043-239807 ต่อ 215  
ม.6 043-241461  
ม.พัน.6 043-236505, 043-238003  
ต่อ 4091,4101
ม.พัน.14 043-242005  
ป.พัน.8 043-239803  
รพ.ค่ายศรีพัชรินทร์ 043-236505  
แผนกสัตว์บาลที่ 2 กส.ทบ. 043-261238  
ศฝ.นศท.มทบ.23 043 - 236505 , 043 - 238003  
มทบ.24 042-122036 27028 - 9 , Fax ทบ. 27029  
ร.13 042-222611-2  ต่อ กง.  
ร.13 พัน.1 042-595159  
ร.13 พัน.2 042-222541  
ร.13 พัน.3 042-222898  
ป.พัน.13 042-295156  
รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 042-341710-4 ต่อ กง.  
จทบ.ร.อ. 20917-8  
ร.16 21066 ต่อ  กง.  
ร.16 พัน.1 20988  
ร.16 พัน.2 21066 ต่อ  กง.  
ร.16 พัน.3 21066 ต่อ  กง.  
พล.ร.6 25523  
ป.6 25560  
ป.พัน.16 25570  
ป.พัน.106 25609  
พัน.สร.6 25685  
ช.พัน.6 25630  
ส.พัน.6 25656  
ม.พัน.21 25610  
รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 25750  
จทบ.ล.ย. 042-811939 ต่อ 25022 25022  
ร.8 พัน.1 042-81895 ต่อ 2105  
ทพ.21 042 - 891227 , 042 - 891215  
รพ.ค่ายศรีสองรัก 042-81806  
 จทบ.สน. 042-711684 ต่อ 95581 95570 , 95573 , 95590 ต่อ 2017-8  
ร.3 ต่อ 2079 ต่อ 2079 , 2083  
ร.3 พัน.1 ต่อ 2103 ต่อ 2103  
รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 042-412867 ต่อ 2072  
 จทบ.น.พ. 042-536881  
ร.3 พัน.3 042-512042  
รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง 042-513254  
จทบ.บ.ร. 044-613369-70 ต่อ 209  
รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 044-613834  
ร.23 พัน.4 044-611249  
จทบ.ส.ร. 044-511844 ต่อ 2009 20023-4  
ร.23 พัน.3 043-511866  
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 044-513603 ต่อ 103  
ทพ.26 044-649036  
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยในพื้นที่ ทภ.3
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์
ทศท. โทร.ทบ.
บชร.3 055-245046-51 ต่อ 73608 73608
พัน.สบร.23 บชร.3 73722
พัน.ซบร.23 บชร.3 73744
พัน.ขส.23 บชร.2 055-244286 73710
พัน.สร.23 บชร.3 055-245046-51 ต่อ 3736 73936
พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 055-244283 73969
มทบ.31 056-255354-6 ต่อ 31026-7 31026-7
ร.4 056-255411 31138
ร.4 พัน.2 056-255802 ต่อ 3162 31162
ป.พัน.4 056-255607 31120
ช.พัน.4 056-255254 31175
รพ.ค่ายจิรประวัติ 056-255802 ต่อ 31110 31110
แผนก 3 กคส.สพ.ทบ. 056-278058
ศฝ.นศท.มทบ.31 31088
แผนกอาหารสัตว์ กสษ. กส.ทบ. 31075
มทบ.32 054-225941-2, ต่อ72326-7 72326-7
ร.17 พัน.2 053-455035 72419
รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 054-221874 72400, 72500
ร้อย.ฝรพ.3 054-247712 72387
 มทบ.33 053-241644, 053-248944-6 75036-7, 75211-14
ต่อ 75036-7, 75211-14
รพศ.5 053-297806 75419
รพศ.5 พัน.1 053-862677 75509
รพศ.5 พัน.2 053-862680 75595
ร.7 053-241857 75145
ร.7 พัน.1 75188
ร.7 พัน.2 053-455035 โทร.ทหาร. 3032382
ร.7 พัน.5 053-699025
ป.พัน.7 053-112389 76308
พัน.พัฒนา 3 053-212024 75497
กสษ.3 กส.ทบ. 053-299922 75600
รพ.ค่ายกาวิละ 053-241644 75105
ทพ.36 053-681779 95593
พัน.สต.กส.ทบ. 76207
ศฝ.นศท.มทบ.33 โทร.ทหาร.3032324
จทบ.ช.ร. 053-714866, 053-714727 ต่อ 3810
ร.17 พัน.3 053-715224, 053-711205
รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช 053-717649-51
จทบ.ต.ก. 054-230854
ร.4 พัน.4 055-511416, 055-5131778 ต่อ 3757
รพ.ค่ายวชิรปราการ
ทพ.35 055-713502
จทบ.พ.ล. 055-245070-9 ต่อ 73423-4 73423-4
ทภ.3 055-245070-9 ต่อ 73351-2 73351-2
ทน.3 73257
พล.ร.4 044-258334 73669
พล.พัฒนา 3 73942
ช.3 055-311453-6 74835
ช.พัน.302 73867
ส.พัน.4 74754
ม.พัน.9 73514
ส.พัน.23 74082
พัน.สร.4 055-245070-9 74717
ป.4 74070
ป.พัน.104 73439
ร.4 พัน.3 055-252108 73181
รพศ.4 74402
รพศ.4 พัน.1 055-384093 74417
รพศ.4 พัน.2 055-251512 74428
ศปภอ.ทบ.3 055-241490 73037
รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 055-251128 73883
จทบ.พ.ช. 056-711436 ต่อ 123
พล.ม.1 056-721934-6 ต่อ 3129
ม.3 059-721867
ม.พัน.13 056-721945
ม.พัน.18
ม.พัน.26 056-721950
ม.พัน.28 036-225088
ป.พัน.30 056-721923
ส.พัน.11 056-711738
พัน.สร.8
รพ.ค่ายขุนผาเมือง 056-721812
ช.พัน.8 056-721934-6
ป.21 056-720036
จทบ.พ.ย. 054-482783
054-431999
ร.17
ร.17 พัน.4 054-451657
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 054-482778
ทพ.31 054-451681
จทบ.อ.ต. 055-428119 ต่อ 76414, 76457 76414 , 76457
ม.2 055-428109 76490
ม.พัน.7 76590
ม.พัน.12 054-613060 โทร .ทหาร. 3032614
ป.พัน.20 055-431011 76501
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 76469
จทบ.น.น. (ตู้กลาง) 054-710068, 054-774083-5 ต่อ 217 ต่อ 217 96331
ม.พัน.10 ต่อ 284
ม.พัน.15 054-771433
ทพ.32 ต่อ 272
รพ.ค่ายสุริยพงษ์ ต่อ 243 61372 , 61376
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยในพื้นที่ ทภ.4
หน่วย หมายเลขโทรศัพท์
ทศท. โทร.ทบ.
บชร.4 075-495074-8 ต่อ 45315-6 45315-6
พัน.สบร.24 บชร.4 075-495074-8 ต่อ 45387 45387
พัน.ซบร.24 บชร.4 075-538025 ต่อ 45370 45370
พัน.ขส.24 บชร.4 075-538374 ต่อ 45335 45335
พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.4 075-538026 ต่อ 45354 45354
 มทบ.41 075-341113-9 40283-5
ทภ.4 075-346166 40109
ร้อย.ฝรพ.4 075-476635
ร.15 075-341106 40405
ร.15 พัน.2 075-341105 40417
ป.5 40351
ป.พัน105 075-341113-5 40374
ส.พัน.24 075-341110 40151
รพ.ค่ายวชิราวุธ 085-4122025 40186
ศฝ.นศท.มทบ.41 40312
มทบ.42 074-211500-3 44312, 44323
พล.พัฒนา 4 074-242033-4 42215, 41114
ร.5 44393
ร.5 พัน.1 44434
ร.5 พัน.2 073-340141 ต่อ 43071 43071
ป.พัน.5 074-336041-3 ต่อ กง.
กรม.พัฒนา 4 074-242035 42257
รพ.ค่ายเสนาณรงค์ 44458
ศฝ.นศท.มทบ.42 074-336047 ต่อ กง.
ทพ.42 074-371100
ช.พัน.401 074-618055
ช.พัน.402 074-614408
จทบ.ช.พ. 077-504552 44020-1
ร.25 พัน.1 44082
ร.25 พัน.2 077-821582-3 ต่อ กง.
ป.พัน.25 077-505005-8 ต่อ 44215 44215
รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ 077-511278, 077-505008 ต่อ 44103 44103
 จทบ.ท.ส. 075-495074-8 ต่อ 45026 45026
พล.ร.5 075-495140 45103
ม.พัน.16 075-495179 45185
ส.พัน.5 075-495074-8 ต่อ 5266 45266
ช.พัน.5 45224
พัน.สร.5 45158
ป.พัน.15 075-495081 45174
ร.15 พัน.1 075-699046
ร.15 พัน.4 075-218966
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 45051
จทบ.ป.น. 073-340141 ต่อ 43013, 43556 43013, 43556
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 073-340141 ต่อ 43057 43057
ร.5 พัน.3 073-262545 ต่อ 46068 46068
พัน.พัฒนา 4 073-539130 ต่อ 42406 42406
ทพ.41 073-216341, 073-216188
ทพ.43 073-357460
ทพ.44 073- 416244
ฝผคง.พล.ร.15 (FAX) 073 - 424020 43770, 43760, 43762
ฝกง.พล.ร.15 (FAX) 073 - 424020 43764
ฝกง.ร.152 (FAX) 073 - 262770 46039
ฝกง.ร.152 พัน.3 (FAX) 073 - 262543 46014
จทบ.ส.ฏ. 077-285161-8 45612-4
ร.25 45689
ร.25 พัน.3 077-273111 45731
ทพ.45 077-283255
ศปภอ.ทบ.4 077-218200 45779
รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต 45747