22

1. หน้าที่

    1.1  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
    1.2  ควบคุมงบประมาณตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของหน่วยต่างๆ ที่เบิกจ่ายจริงต่อกรมการเงินทหารบก
    1.3  จัดทำหลักฐานฎีกาเบิกเงินราชการของกองทัพบก
    1.4  กำกับดูแลการเบิกเงินราชการของกองทัพบก ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
    1.5  ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  เสนอแนะ  แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
    1.6      บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่
    2.1  แผนกค่าใช้จ่ายทั่วไป   มีหน้าที่
           2.1.1 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย  ควบคุมงบประมาณตามหลักฐานการเบิกจ่าย  และจัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ตามประเภทงบเงินดังนี้
                   2.1.1.1 กลุ่มงบงานกำลังพลและกำลังสำรอง
                   2.1.1.2    กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ
                   2.1.1.3 กลุ่มงบงานการแก้ไขปัญหาเอดส์
                   2.1.1.4    กลุ่มงบงานการพัฒนาระบบราชการ
                   2.1.1.5 กลุ่มงบงานถวายความปลอดภัย
                   2.1.1.6 กลุ่มงบงานการข่าว
                   2.1.1.7 กลุ่มงบงานกิจการพลเรือน
                   2.1.1.8 กลุ่มงบงานการแพทย์
                   2.1.1.9    กลุ่มงบงานป้องกัน, ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
                   2.1.1.10  กลุ่มงบงานโครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าไม้
                   2.1.1.11  กลุ่มงบงานโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน
                   2.1.1.12  กลุ่มงบงาน สน.ผชท.ทหารไทย/ต่างประเทศ
                   2.1.1.13  กลุ่มงบงาน งบกลาง/เบิกแทนส่วนราชการอื่น
                   2.1.1.14  กลุ่มงบงาน หรือโครงการพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           2.1.2  จัดทำสมุดคุม ทะเบียนคุม บัญชีคุมซึ่งหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อ 2.1.1
           2.1.3  รวบรวมหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน พร้อมเอกสารประกอบ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.1.4  ตรวจสอบ ดำเนินการ และชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
           2.1.5  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.2 แผนกงบปฏิบัติการ  มีหน้าที่
           2.2.1  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ควบคุมงบประมาณตามหลักฐานการเบิกจ่าย และจัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ตามประเภทงบเงินดังนี้
                   2.2.1.1 งบการบริหารงาน และบริหารหน่วย
                   2.2.1.2 งบงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง
                   2.2.1.3 โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจใน 3 จชต.
                   2.2.1.4 กลุ่มงบงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
                   2.2.1.5 การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
                   2.2.1.6 งบฝึกศึกษา และวิจัย
           2.2.2  จัดทำสมุดทะเบียนคุม  บัญชีคุม ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
           2.2.3  รวบรวมหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่าย  พร้อมเอกสารประกอบเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.2.4  ตรวจสอบ ดำเนินการ และชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
           2.2.5    ติดต่อ ประสานงาน  ชี้แจงข้อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.2.6 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.3 แผนกงบโครงการและส่งกำลังบำรุง   มีหน้าที่
           2.3.1  รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ และควบคุมการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในงบงาน ดังนี้
                   2.3.1.1 กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
                   2.3.1.2 กลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน
                   2.3.1.3 กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
                   2.3.1.4 กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์
                   2.3.1.5 กลุ่มงบงานโครงการตามมติผูกพันที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
                   2.3.1.6 กลุ่มงบงานตามข้อผูกพันพิเศษ
                   2.3.1.7 กลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
                   2.3.1.8 กลุ่มงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
                   2.3.1.9 กลุ่มงานโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ
                   2.3.1.10  กลุ่มงบงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
           2.3.2  ควบคุมการเบิกเงินต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในงบงานที่รับผิดชอบ
           2.3.3  ควบคุมการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
           2.3.4  ควบคุมและรับผิดชอบในการลงบันทึกงบประมาณเกี่ยวกับการเบิกเงิน การโอนเงินในเรื่องต่างๆ
           2.3.5  รับผิดชอบในการจัดส่งใบสำคัญจ่ายเงิน  พร้อมเอกสารประกอบให้หน่วยอื่นดำเนินการต่อ
           2.3.6  ชี้แจงข้อหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.3.7  ชี้แจงและแก้ไขตามข้อทักท้วงของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
           2.3.8  งานประชุม  และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.3.9  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.4 แผนกเงินช่วยเหลือข้าราชการ  มีหน้าที่
           2.4.1 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ควบคุมงบประมาณ ตามหลักฐานการเบิกจ่าย และจัดทำฎีกาเบิกเงินงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ตามประเภทงบเงิน ดังนี้.-
                   2.4.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ
                   2.4.1.2 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
                   2.4.1.3 เงินช่วยเหลืออื่น ๆ
           2.4.2  จัดทำสมุดคุม  ทะเบียนคุม  บัญชีคุมซึ่งหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
           2.4.3  รวบรวมหลักฐาน  ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน  พร้อมเอกสารประกอบ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.4.4  ตรวจสอบ  ดำเนินการ  และชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
           2.4.5  ติดต่อ  ประสานงาน  ชี้แจงข้อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.4.6  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    2.5  แผนกเงินนอกงบประมาณ   มีหน้าที่
           2.5.1  ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ควบคุมงบประมาณ ตามหลักฐานการเบิกจ่าย และจัดทำฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ตามเงินประเภทงบเงิน ดังนี้.-
                   2.5.1.1 เงินบำรุงกองทัพบก
                   2.5.1.2 เงินรายรับบูรณะทรัพย์สิน
                   2.5.1.3 เงินนอกงบประมาณอื่นๆของ กองทัพบก
                   2.5.1.4 เงินราชการลับของกองทัพบกทุกประเภท
                   2.5.1.5 เงินสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
                   2.5.1.6 เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
           2.5.2  จัดทำสมุดคุม ทะเบียนคุม บัญชีคุมซึ่งหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
           2.5.3  รวบรวมหลักฐาน  ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน  พร้อมเอกสารประกอบ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.5.4  ตรวจสอบ  ดำเนินการ  และชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
           2.5.5  ติดต่อ ประสานงาน ชี้แจงข้อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           2.5.6    บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

กองค่าใช้จ่าย กรมการเงินทหารบก |
ผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7631 | โทร.ทบ. : 97631 |
รองผู้อำนวยการกอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7632 | โทร.ทบ. : 97632 |
บก.กอง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7630 | โทร.ทบ. : 97630 |
แผนกงบโครงการและส่งกำลังบำรุง | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7633 | โทร.ทบ. : 97633 |
แผนกค่าใช้จ่ายทั่วไป | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7634 | โทร.ทบ. : 97634 |
แผนกเงินช่วยเหลือข้าราชการ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7636 | โทร.ทบ. : 97636 |
แผนกเงินนอกงบประมาณ | เบอร์ติดต่อ : 0-2297-7637 | โทร.ทบ. : 97637 |