การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการเงินทหารบก เพื่อสนับสนุนข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

 O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

แผนการปฏิบัติราชการกรมการเงินทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการปฏิบัติราชการกรมการเงินทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2562

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน :
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ห้วง 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 63)
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ห้วง 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :
 
รายงานผลการดำเนินงาน หน่วย กง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงาน หน่วย กง.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ :
ประกาศกองทัพบก โดย กรมการเงินทหารบก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบชุด ของ กรมการเงินทหารบก เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562
ประกาศกองทัพบก โดย กรมการเงินทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งกรมการเงินทหารบก ที่ 2/2562 เรื่อง ผู้ปลดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งกรมการเงินทหารบก ที่ 1/2562 เรื่อง ผู้ปิดประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมการเงินทหารบก ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ หน่วย กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 29 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุที่จะใช้ทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 12 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ หน่วย กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 11 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 22 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ หน่วย กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 21 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ หน่วย กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 14 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 25 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อน้ำหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 19 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงยานพาหนะ หน่วย กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 23 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุอุปกรณ์ทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 22 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ ประจำเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 21 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 29 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 10 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมยานพาหนะ กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 9 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมแซมยานพาหนะ กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 1 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 22 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 22 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ กง.ทบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 7 ธ.ค. 60
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน :
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน เม.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ก.พ. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ม.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน พ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ต.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ก.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ธ.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน พ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ต.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ก.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ส.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ก.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน มิ.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน พ.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน เม.ย. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน มี.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ก.พ. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ม.ค. 61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ธ.ค. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน พ.ย. 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ประจำเดือน ต.ค. 60
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี :
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 ถึง 30 เม.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 ถึง 30 ก.ย. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วย กง.ทบ. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61